close

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์
และโซลูชันส์

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์รอบตัว
พัฒนาคุณภาพชีวิตรอบด้าน

SCGC ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้ตรงใจมากขึ้น
พร้อมคิดค้นเพื่ออนาคต วิจัยและพัฒนาต่อเนื่อง มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ไปพร้อมกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นไปได้

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่อยู่รอบตัว ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นรอบด้าน และสร้างโลกที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน เอสซีจีซี (SCGC) จึงมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ไม่สิ้นสุด และมุ่งสู่การเป็น “ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน”

ชนิดของผลิตภัณฑ์

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา SCGC สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ครอบคลุมการผลิตตั้งแต่ขั้นต้น (โอเลฟินส์) ถึงขั้นปลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่น ๆ ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและความปลอดภัยสูงสุด และเรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นไปได้ INNOVATION THAT’S REAL พร้อมตอบโจทย์เทรนด์โลก และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นได้จริง ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เอสซีจีซี โซลูชันส์

เราคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์และโซลูชันส์ ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ของ SCGC ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม ไปพร้อมกับสร้างหลักประกันด้านความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม