close

No Image

รู้จักเอสซีจีซี

เอสซีจีซี ผู้นำนวัตกรรม เคมีภัณฑ์

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ครบวงจรในอาเซียน

เอสซีจีซี หรือ SCGC ดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาร่วม 40 ปี ถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้างผลประกอบการที่ดีให้กับกลุ่มเอสซีจี เราได้สร้างสรรค์ “นวัตกรรม เคมีภัณฑ์” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภูมิภาค พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (17 SDGs) และ ESG มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ที่สอดรับเทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และ เมกะเทรนด์ มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกหรือพอลิเมอร์ ซึ่งนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่อทนแรงดัน สายเคเบิลโทรคมนาคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของเรา เช่น SCGC Floating Solar Solutions โซลูชันเพื่อพลังงานสะอาด และสารเคลือบ emisspro® สารเคลือบเตาเผาในโรงงานอุตสากหรรม เป็นต้น นวัตกรรมเคมีภัณฑ์จาก SCGC จึงเป็นนวัตกรรมที่สามารถจับต้องและเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน และยังครอบคลุมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออุตสาหกรรมอีกด้วย

ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์
ครบวงจร

3

กลุ่มพอลิเมอร์

พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน
และพอลิไวนิลคลอไรด์

แนวหน้าการพัฒนา HVAs


5

กลุ่มอุตสาหกรรม

มีอัตราการเติบโตสูง
และตอบรับเมกะเทรนดส์โลก

ทีมงานและนักวิจัย


มากกว่า

3,000

คน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การร่วมทุน
กับบริษัทชั้นนำ

3

การร่วมทุนสำคัญ

DOW, Mitsui Chemicals
และ Mitsubishi Chemical

รายได้บริษัท
ปี 2564

238,390

ล้านบาท

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 62 จากปีก่อนหน้า

กำไรสุทธิ
ปี 2564

28,931

ล้านบาท

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64 จากปีก่อนหน้า

จำนวนสิทธิบัตร
ปี 2564

473

รายการ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64 จากปีก่อนหน้า

SCGC ยึดมั่นในคุณภาพ
และความเป็นธรรม

SCGC ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนบนรากฐานอุดมการณ์ 4 ของเอสซีจีซึ่งยึดมั่นปฏิบัติมาอย่างยาวนาน พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม เคมีภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อโลกและผู้คน ซึ่งตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และเมกะเทรนด์ เราพร้อมเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

รู้จัก SCGC
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บริษัทใน SCGC
ข้อมูลคณะจัดการ
SCGC มุ่งมั่นพัฒนา นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์เทรนด์ความยั่งยืน

เราดำเนินธุรกิจ และมุ่งมั่นพัฒนา นวัตกรรม เคมีภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ 17 SDGs (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance)

แนวทางการดำเนินธุรกิจของ SCGC

กว่า 40 ปีในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งนวัตกรรม เคมีภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเราสอดคล้องกับเทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และเมกะเทรนด์ เรายังยึดถือแนวทางปฏิบัติที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า