close

รู้จักเอสซีจีซี

เอสซีจีซี “ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์แห่งอาเซียน”

          เอสซีจีซี (SCGC) ดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาร่วม 40 ปี ถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้างผลประกอบการที่ดีให้กับกลุ่มเอสซีจี เราได้สร้างสรรค์ “นวัตกรรมเคมีภัณฑ์” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภูมิภาค พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และ ESG มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกหรือพอลิเมอร์ ซึ่งนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่อทนแรงดัน สายเคเบิลโทรคมนาคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของเรา เช่น SCGC Floating Solar Solutions โซลูชันเพื่อพลังงานสะอาด และสารเคลือบ emisspro® สารเคลือบเตาเผาในโรงงานอุตสากหรรม เป็นต้น นวัตกรรมเคมีภัณฑ์จาก SCGC จึงเป็นนวัตกรรมที่สามารถจับต้องและเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน และยังครอบคลุมไปถึงนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอีกด้วย

ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์
ครบวงจร

3

กลุ่มพอลิเมอร์

พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน
และพอลิไวนิลคลอไรด์

แนวหน้าการพัฒนา HVAs


5

กลุ่มอุตสาหกรรม

มีอัตราการเติบโตสูง
และตอบรับเมกะเทรนดส์โลก

ทีมงานและนักวิจัย


มากกว่า

3,000

คน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การร่วมทุน
กับบริษัทชั้นนำ

3

การร่วมทุนสำคัญ

DOW, Mitsui Chemicals
และ Mitsubishi Chemical

รายได้บริษัท
ปี 2564

238,390

ล้านบาท

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 62 จากปีก่อนหน้า

กำไรสุทธิ
ปี 2564

28,931

ล้านบาท

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64 จากปีก่อนหน้า

จำนวนสิทธิบัตร
ปี 2564

473

รายการ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64 จากปีก่อนหน้า

SCGC ยึดมั่นในคุณภาพ
และความเป็นธรรม

เราดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนบนรากฐานอุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี
ซึ่งยึดมั่นปฏิบัติมาอย่างยาวนาน พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อโลกและผู้คน
เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

รู้จัก SCGC
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บริษัทใน SCGC
ข้อมูลคณะจัดการ
ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

เราดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance)

แนวทางการดำเนินธุรกิจ

กว่า 40 ปีในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนเรายึดถือแนวทางปฏิบัติที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในห่วงโซ่มูลค่า