close

No Image

แนวทาง

ดำเนินธุรกิจ

ใส่ใจและดูแลทุกคน
อย่างเท่าเทียม

SCGC ดำเนินธุรกิจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น
เราจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม