close

No Image

สิ่งแวดล้อม

ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

SCGC มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำทางธุรกิจในภูมิภาคด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ การพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชั่น ที่คำนึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วนตลอดทั้ง ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยมุ่งพัฒนาและขยายแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

SCGC กำหนดนโยบายและระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการมุ่งสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง และเปิดเผย ผลการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือร่วมกับคู่ธุรกิจและผู้ให้บริการ ในการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อผลสำเร็จในการสร้างคุณค่าร่วมกันใน ระยะยาวในทุกมิติ ตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อจัดหา การผลิตสินค้า บริการ และโซลูชั่น การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ จนถึงการจัดการของเสียและสินค้าหลังการใช้งาน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

แนวทางการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

SCGC ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับ สากลอย่างเคร่งครัด เพื่อจัดการประเด็นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงการป้องกัน ผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก ของเสีย มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศและกลิ่น โดยส่งเสริมการใช้น้ำ พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ ส่งผลให้ในปี 2564 SCGC ไม่มีกรณีละเมิดหรือผิดกฎหมายและข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่า SCGC มีแนวทางปฏิบัติ และการบริหารจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่อย่างเป็นระบบ SCGC จึงได้ขอการรับรองโรงงานในกลุ่มของบริษัทฯ ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ เช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 – Environmental Management System) มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System; IMS) มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS/TIS 18001 – Occupational, Health and Safety Management System) มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001 – Energy Management System) มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064 – Greenhouse Gases) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 – Quality Management System)

นอกจากนี้ SCGC จัดให้มีโครงการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Assessment Program : EPAP) โดยดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2544 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม