close

No Image

ร่วมงานกับเรา

คิดจริง ทำจริง เพื่อมู่งสู่การทำงานในอนาคต

SCGC เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึก เรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่ง และดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติ

ฝึกงานช่วงปิดเทอมฤดูร้อน
(Excellent Internship Program: EIP)
 • นิสิต/นักศึกษาไทย ชั้นปีที่ 2-3 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะฯ จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ที่สนใจฝึกงานกับ SCG
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับความต้องการของ SCG business
สหกิจศึกษา (Co-operative Education Program: Co-op)
 • นิสิต/นักศึกษาไทย ชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะฯ จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ที่สนใจฝึกงานกับ SCG 
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70
 • การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับความต้องการของ SCG business

เกณฑ์การคัดเลือก

01

EIP คัดเลือก

ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป (ในสาขาที่เป็นความต้องการของธุรกิจ)

02

สหกิจศึกษา คัดเลือก

ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป (ในสาขาที่เป็นความต้องการของธุรกิจ)

03

ทำแบบทดสอบ ออนไลน์

(เฉพาะ EIP)

04

สอบสัมภาษณ์

โดยผู้บริหารของ SCGC

ระยะเวลาโครงการ

กำหนดการรับนักศึกษาฝึกงานของทุกปี (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

  1. ระยะเวลาสมัคร: สหกิจเทอม 1 ตุลาคม – ธันวาคม และ สหกิจเทอม 2 กรกฎาคม - สิงหาคม
  2. คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ: สหกิจเทอม 1 พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ และ สหกิจเทอม 2 สิงหาคม - กันยายน
  3. ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ: สหกิจเทอม 1 กุมภาพันธ์ และ สหกิจเทอม 2 กันยายน
  4. ระยะเวลาการฝึกงาน: พิจารณาจากช่วงเวลาที่สถาบันการศึกษากำหนดและ ความต้องการของหน่วยงาน
No Image
SCGC เชื่อมั่นในศักยภาพและพลังสร้างสรรค์ของทุกคน

มาเป็นส่วนหนึ่งกับ SCGC และมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน