close

No Image

ร่วมงานกับเรา

คิดจริง ทำจริง เพื่อมู่งสู่การทำงานในอนาคต

SCGC เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึก เรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่ง และดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติ

ฝึกงานช่วงปิดเทอมฤดูร้อน
(Excellent Internship Program: EIP)
 • นิสิต/นักศึกษาไทย ชั้นปีที่ 2-3 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะฯ จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ที่สนใจฝึกงานกับ SCG
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับความต้องการของ SCG business
สหกิจศึกษา (Co-operative Education Program: Co-op)
 • นิสิต/นักศึกษาไทย ชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะฯ จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ที่สนใจฝึกงานกับ SCG 
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70
 • การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับความต้องการของ SCG business

เกณฑ์การคัดเลือก

01

EIP คัดเลือก

ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป (ในสาขาที่เป็นความต้องการของธุรกิจ)

02

สหกิจศึกษา คัดเลือก

ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป (ในสาขาที่เป็นความต้องการของธุรกิจ)

03

ทำแบบทดสอบ ออนไลน์

(เฉพาะ EIP)

04

สอบสัมภาษณ์

โดยผู้บริหารของ SCGC

ระยะเวลาโครงการ

 • ระยะเวลาโครงการ - ระยะเวลาสมัคร: ตุลาคม 2564 (EIP) / ตุลาคม-ธันวาคม 2564 (สหกิจ เทอม 1) / กรกฎาคม-กันยายน 2565 (สหกิจ เทอม 2)
 • Online test: พฤศจิกายน (เฉพาะ EIP) - สอบสัมภาษณ์ออนไลน์: มกราคม 2565 (EIP) / กุมภาพันธ์ 2565 (สหกิจ เทอม 1) / กันยายน 2565 (สหกิจ เทอม 2)
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ: มกราคม 2565 (EIP) / กุมภาพันธ์ 2565 (สหกิจ เทอม 1) / กันยายน 2565 (สหกิจ เทอม 2)
 • ระยะเวลาการฝึกงาน: พิจารณาจากช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดและความต้องการของหน่วยงาน
 • กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
No Image
SCGC เชื่อมั่นในศักยภาพและพลังสร้างสรรค์ของทุกคน

มาเป็นส่วนหนึ่งกับ SCGC และมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน