close

No Image

กลยุทธ์
การสร้างความยั่งยืน

SCGC ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ ที่เข้าถึงทุกความสุขของชีวิต

“จะทำอย่างไรให้การทำธุรกิจเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย?”
นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ SCGC เพราะเรามุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่ส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมขณะเดียวกันก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมพร้อมกับสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับธรรมชาติ

Better Life
โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบาง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมจาก SCGC
Low Carbon
SCGC มุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593
Low Waste
SCGC ตั้งเป้าขยายองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านโครงการเพื่อสังคมมากมาย