close

No Image

อุดมการณ์
SCGC

บริษัทนวัตกรรมเคมีภัณฑ์
ที่คุณภาพและความเป็นธรรมคือสิ่งสำคัญ

SCGC ยึดถือและปฏิบัติตามรากฐานอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ 4 ประการของ เอสซีจี ได้แก่ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และ ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งคิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเคมีภัณฑ์ พร้อมกับสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ที่เราดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับสากล สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนา นวัตกรรม นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านเคมีภัณฑ์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศภายใต้แนวคิด “Innovation that’s real” ที่ตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และเมกะเทรนด์

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ SCGC ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สินค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้วย หรือพนักงาน จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ขณะประกอบธุรกิจ หรือทำงานร่วมกับเรา
มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
SCGC มุ่งมั่นคิดค้นและสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเคมีภัณฑ์ ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างดีเยี่ยม เต็มความสามารถ ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทาง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ อยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
SCGC ให้ความสำคัญต่อ คุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นคือสมบัติ ที่มีค่าที่สุดพยายามคัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม เข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พัฒนา และดูแลอย่างดี ด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนตามสมควร
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
SCGC ตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่า จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อ ประเทศชาติและสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญจะประพฤติตน เป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้แก่สังคม และทุกชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ทุกความตั้งใจของเราในการคิดค้นและสร้างสรรค์ นวัตกรรมๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเคมีภัณฑ์ ล้วนตอบโจทย์ เทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และเมกะเทรนด์

เปิดรับความท้าทายเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น

อุดมการณ์ 4 คงอยู่ในวิธีคิดและวิถีปฏิบัติของทุกคนที่ SCGC ซึ่งส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ความเก่งผสานความดี และมีการเพิ่มส่วนสำคัญเข้ามาอีก 2 เรื่อง คือ Open & Challenge หรือการเปิดใจรับฟังผู้อื่นและพร้อมรับความท้าทาย ในการคิดค้นและพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเคมีภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ เทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และเมกะเทรนด์ โดยไม่ยึดติดกับความสำเร็จแบบเดิม ๆ เพื่อให้ทุกคนที่นี่ได้มีแพชชันเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับอุตสาหกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม