close

No Image

สังคม

การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

การประชุมหารือในชุมชน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและการจัดการสวัสดิการ
การประชุมหารือในชุมชน

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หรือ Advancing Communities

โดยเมื่อปี 2552 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ One Manager One Community (OMOC) ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้พนักงานระดับจัดการทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลชุมชนโดยรอบของบริษัท ในการร่วมสร้างความสัมพันธ์ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากชุมชน ร่วมพัฒนาโครงการความร่วมมือและเสริมศักยภาพของชุมชน เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของบริษัทฯ ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ให้ชุมชนได้รับทราบ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากชุมชน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานอีกด้วยทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำข้อแนะนำ และแนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนให้พนักงานดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เอสซีจีซีให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ซึ่งรวมถึงความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการในการระบุ และตอบสนองความคาดหวังของชุมชน ในหลายช่องทาง อาทิ การจัดประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยมีชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการฯ รายไตรมาส ผู้บริหารลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นชุมชน (OMOC) เวทีสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นชุมชน ทีมงานกิจการเพื่อสังคม (CSR) ลงพื้นที่พูดคุยและสอบถามความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการจากชุมชนและบันทึกติดตามผลการดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ครั้งต่อปีโดยนำความรู้ ความสามารถของพนักงาน เป็นคู่คิดให้คำปรึกษา และช่วยพัฒนาชุมชน เน้นการส่งต่อคุณค่าของพนักงาน ไปสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในชุมชน (Create Share Value) รวมทั้งการดำเนินการผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ เสียงตามสายของเทศบาลในพื้นที่ และการเปิดบ้าน (Open House) เชิญชุมชนรอบพื้นที่โรงงานรับฟังการดำเนินงาน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและรับฟังความคิดเห็นนอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำการสำรวจสุขภาพแบรนด์ (Brand Health Check) เป็นประจำทุกปี โดยเป็นการสำรวจการรับรู้และทัศนคติของชุมชนที่มีต่อบริษัทฯ รวมทั้งศึกษาความต้องการมีส่วนร่วม และความคาดหวังของชุมชน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอสซีจีซีมีการดำเนินการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยได้มีการจัดทำการประชาพิจารณ์ และรับฟังความเห็น เพื่อตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการการปฎิบัติการแก้ไขและป้องกันก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านศูนย์ฉุกเฉินตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) เพื่อรวบรวมปัญหาชุมชน ตรวจสอบ และจัดทำการปฎิบัติการแก้ไขและป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหา และรายงานผลลัพธ์ผ่านระบบข้อร้องเรียนของชุมชน