close

No Image

แนวทาง

ดำเนินธุรกิจ

มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเคมีภัณฑ์อย่างยั่งยืน

SCGC มีนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เราและบริษัทย่อยทั้งในไทยและต่างประเทศ มีนโยบายดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงงานในทุกระดับขององค์กร ความต้องการและความคาดหวังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ให้สามารถเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ
SCGC มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสีย ให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สังคม
SCGC ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มุ่งมั่นสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกแห่งที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ
สิ่งแวดล้อม
SCGC มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน