close

ยาง

เอสซีจีซี พอลิเอทิลีนแวกซ์ ความหนาแน่นต่ำได้มาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเม็ดพลาสติก โดยใช้ความร้อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ
ภายใต้กระบวนการที่มีการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดี ส่งผลให้ พอลิเอทิลีนแวกซ์ ความหนาแน่นต่ำ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง และสามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
สำหรับงานอุตสาหกรรมยาง พอลิเอทิลีนแวกซ์สามารถช่วยในการขึ้นรูป ปรับการไหล รวมถึงช่วยในการกระจายตัวของสารเติมแต่งในยาง

ผลิตภัณฑ์
กาวหลอมร้อน, พีวีซี, เม็ดสีพลาสติกเข้มข้น, เม็ดพลาสติกแคลเซียมคาร์บอเนต, สีทาถนน
เทอร์โมพลาสติก, ยาง, เทียน

SCGC™ พีอี แวกซ์ LP0020P เป็นพอลิเอทีนแวกซ์ ซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ภายใต้กระบวนการที่มีการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดี ส่งผลให้ LP0020P เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์
กาวหลอมร้อน, พีวีซี, เม็ดสีพลาสติกเข้มข้น, เม็ดพลาสติกแคลเซียมคาร์บอเนต, สีทาถนน
เทอร์โมพลาสติก, ยาง, เทียน

SCGC™ พีอี แวกซ์ LP0040P เป็นพอลิเอทีนแวกซ์ ซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ภายใต้กระบวนการที่มีการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดี ส่งผลให้ LP0040P เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์
กาวหลอมร้อน, พีวีซี, เม็ดสีพลาสติกเข้มข้น, เม็ดพลาสติกแคลเซียมคาร์บอเนต, สารช่วยป้องกัน
ความร้อนในสายเคเบิล, สีทาถนน
เทอร์โมพลาสติก, หมึกพิมพ์, ผลิตภัณฑ์ทาและเคลือบผิว, ยาง, เทียน

SCGC™ พีอี แวกซ์ LP1020P เป็นพอลิเอทีนแวกซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ภายใต้กระบวนการที่มีการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดี ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (การกลั่นแบบระบบปิด) ส่งผลให้ LP1020P เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและสามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์
กาวหลอมร้อน, พีวีซี, เม็ดสีพลาสติกเข้มข้น, เม็ดพลาสติกแคลเซียมคาร์บอเนต, สารช่วยป้องกัน
ความร้อนในสายเคเบิล, สีทาถนน
เทอร์โมพลาสติก, หมึกพิมพ์, ผลิตภัณฑ์ทาและเคลือบผิว, ยาง, เทียน

SCGC™ พีอี แวกซ์ LP1022P เป็นพอลิเอทีนแวกซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ภายใต้กระบวนการที่มีการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดี ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (การกลั่นแบบระบบปิด) ส่งผลให้ LP1022P เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและสามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์
กาวหลอมร้อน, พีวีซี, เม็ดสีพลาสติกเข้มข้น, เม็ดพลาสติกแคลเซียมคาร์บอเนต, สารช่วยป้องกัน
ความร้อนในสายเคเบิล, สีทาถนน
เทอร์โมพลาสติก, หมึกพิมพ์, ผลิตภัณฑ์ทาและเคลือบผิว, ยาง, เทียน

SCGC™ พีอี แวกซ์ LP1040P เป็นพอลิเอทีนแวกซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ภายใต้กระบวนการที่มีการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดี ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (การกลั่นแบบระบบปิด) ส่งผลให้ LP1040P เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและสามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์
กาวหลอมร้อน, พีวีซี, เม็ดสีพลาสติกเข้มข้น, สารช่วยป้องกัน
ความร้อนในสายเคเบิล, สารช่วยในกระบวนการผลิตหรือการแปรรูปพลาสติก, สีทาถนน
เทอร์โมพลาสติก, ยาง, เทียน

SCGC™ พีอี แวกซ์ LP1040T เป็นพอลิเอทีนแวกซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ภายใต้กระบวนการที่มีการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดี ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (การกลั่นแบบระบบปิด) ส่งผลให้ LP1040T เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและสามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์
กาวหลอมร้อน, พีวีซี, เม็ดสีพลาสติกเข้มข้น, เม็ดพลาสติกแคลเซียมคาร์บอเนต, สารช่วยป้องกัน
ความร้อนในสายเคเบิล, สีทาถนน
เทอร์โมพลาสติก, หมึกพิมพ์, ผลิตภัณฑ์ทาและเคลือบผิว, ยาง, เทียน

SCGC™ พีอี แวกซ์ LP1060P เป็นพอลิเอทีนแวกซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ภายใต้กระบวนการที่มีการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดี ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (การกลั่นแบบระบบปิด) ส่งผลให้ LP1060P เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและสามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์
กาวหลอมร้อน, พีวีซี, เม็ดสีพลาสติกเข้มข้น, เม็ดพลาสติกแคลเซียมคาร์บอเนต, ยาง

SCGC™ พีอี แวกซ์ WD2020P เป็นพอลิเอทีนแวกซ์ความหนาแน่นต่ำ ซึ่งได้มาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเม็ดพลาสติก โดยใช้ความร้อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ ภายใต้กระบวนการที่มีการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดี ส่งผลให้ WD2020P เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง และสามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกสีเข้มข้น และพีวีซี เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์
กาวหลอมร้อน, พีวีซี, เม็ดสีพลาสติกเข้มข้น, เม็ดพลาสติกแคลเซียมคาร์บอเนต, ยาง

SCGC™ พีอี แวกซ์ WD2020PX เป็นพอลิเอทีนแวกซ์ความหนาแน่นต่ำ ซึ่งได้มาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเม็ดพลาสติก โดยใช้ความร้อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ ภายใต้กระบวนการที่มีการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดี ส่งผลให้ WD2020PX เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง และสามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกสีเข้มข้น และพีวีซี เป็นต้น

พีวีซี, เม็ดสีพลาสติกเข้มข้น, เม็ดพลาสติกแคลเซียมคาร์บอเนต, สีทาถนน
เทอร์โมพลาสติก, ยาง

SCGC™ พีอี แวกซ์ WD2040P เป็นพอลิเอทีนแวกซ์ความหนาแน่นต่ำ ซึ่งได้มาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเม็ดพลาสติก โดยใช้ความร้อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ ภายใต้กระบวนการที่มีการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดี ส่งผลให้ WD2040P เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง และสามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกสีเข้มข้น และพีวีซี เป็นต้น