close

สารเติมแต่งและ
สารหล่อลื่น

SCG™ PE WAX มีคุณสมบัติอันโดดเด่นเหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นส่วนผสม
ในการผลิตสินค้าหลากหลายประเภท มีคุณสมบัติช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของสินค้าให้ดีขึ้น
ช่วยเพิ่มการหล่อลื่นในการขึ้นรูปสินค้า โดยช่วยปรับอุณหภูมิและความสมดุลของจุดหลอมละลาย การไหลตัว และการแข็งตัวของสินค้า


นอกจากนี้ เรายังผลิตสารเติมแต่งที่มีความเข้มข้นสูง (Masterbatches) ภายใต้แบรนด์ Active™ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองการใช้งานและวัตถุประสงค์อันหลากหลายในอุตสาหกรรมพลาสติก