close

No Image

บรรษัทภิบาล
และเศรษฐกิจ

SCGC และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

         SCGC ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมมาโดยตลอด โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณของเอสซีจี และบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยความเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี ที่ยึดถือปฏิบัติมายาวนานจะเป็นระบบบริหารจัดการที่สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน และ สนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวและก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่นำมาซึ่งทั้งความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงความสามารถในการแข่งขันอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณเอสซีจี


       เราให้ความสำคัญเรื่องการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมควบคู่กับการมุ่งเน้นด้านผลการดำเนินงาน โดยปฏิบัติตามแนวทางด้านบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และคู่มือบรรษัทภิบาลของเอสซีจีมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลมีความมั่นใจ SCGC จัดทำจรรยาบรรณ SCGC ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยถือเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์ทุกคนต้องทำความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างจริงจัง เรามีกระบวนการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสตามหลักสากล

ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
เราปรับโครงสร้างให้มีองค์ประกอบและขนาดที่เหมาะสม มีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่จำกัดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทในเรื่อง เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ฯลฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการระบุขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น โครงสร้างและกลไกในการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ฯลฯ โดยจะทบทวนเนื้อหาให้เหมาะสมกับข้อบังคับและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทุกปี

โครงสร้างการกำกับ
ดูแลกิจการ

ดูรายละเอียด

นโยบายและแนวปฏิบัติใน
การกำกับดูแลกิจการ

ดูรายละเอียด