close

No Image

SCGC LIFE

ขั้นตอนการสมัครงานกับ SCGC

การสมัครงาน
ผู้สมัครที่ส่นใจ จะร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทางบริษัท สามารถดูข้อมูลตำแหน่งงานว่าง และ สมัครงาน (แบบออนไลน์) ได้ผ่านช่องทาง
การคัดเลือกใบสมัคร
SCGC จะทำการคัดเลือก ใบสมัครของผู้ ที่สมัครงาน โดยพิจารณาจาก ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของทางผู้สมัคร เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของธุรกิจ
การสัมภาษณ์
ทางบริษัทใช้กระบวนการสัมภาษณ์ในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปโดยละเอียดมีการพูดคุยถึงประสบการณ์ของผู้สมัครอย่างครอบคลุม ทั้งในแง่ความรู้และ ความสามารถ รวมไปถึง เพื่อตอบโจทย์ในแง่ ความโปร่งใสในการตัดสินใจรับพนักงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางบริษัท นอกจากนี้ ทางผู้สมัครสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในงานกับทางคณะกรรมการเพื่อ ทำความเข้าใจ วัฒนธรรมองค์กรณ์ และเน้อหาความรับผิดชอบของงาน ในรายละเอียดได้
การแจ้งผล และเตรียมตัวเข้างาน
หลังจากการสัมภาษณ์ ทางบริษัทจะมีการแจ้งผลผู้สมัครในทุก กรณีซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจากทางบริษัท จะเข้าสู่กระบวนการตรวจร่างกายและจัดเตียมเอกสารเพื่อการเข้างานกับทางบริษัท
การเริ่มงาน
ในวันแรกของการทำงาน SCGC จะมีการจัดอบรมพนักงานใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพ วัฒนธรรมองค์กรณ์ และวิธีการทำงานในรูปแบบของ SCGC เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานทุกๆคน สามารถทำงานกับทางบริษัทได้อย่างมีความสุขและเติบโตไปพร้อมกับทางองค์กร
No Image
SCGC เชื่อมั่นในศักยภาพและ
พลังสร้างสรรค์ของทุกคน

มาเป็นส่วนหนึ่งกับ SCGC และมุ่งสู่การเป้นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน