close

No Image

สังคม

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน SCGC ตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน โดยมีคณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงคู่ธุรกิจ และผู้ร่วมธุรกิจ และได้ยึดถือกฎหมายคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานสากลเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานในทุกประเทศที่เข้าไปประกอบกิจการ รวมทั้งดำเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 ได้ดำเนินงานตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (SCG Privacy Policy) กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กรอบโครงสร้างสิทธิมนุษยชน - เอสซีจีซี

นโยบายสิทธิมนุษยชนและความมุ่งมั่น
 •  มาตราฐานระดับสากล
 • ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในประเทศและบริษัท ในต่างประเทศ
 • การสื่อสารนโยบายให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และ ภายนอก
การจัดการสําหรับมนุษยชนอย่างรอบด้าน
 • ประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบกับสิทธิ มนุษยชน ทั้ง own operation กลุ่ม value chain ธุรกิจที่ บริษัทไปลงทุนในธุรกิจใหม่ (M&A, JV)
พัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องสิทธิมนุษยชน
 • การนําผลสู่การปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
 • กําหนดแนวปฏิบัติผลของการปิดความเสี่ยง
 • ส่งเสริมและจัดอบรมให้กับพนักงานในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้
  เกิดความตระหนัก ให้มีความรู้และเข้าใจ
 • เพิ่มการทดสอบในเรื่องสิทธิมนุษยชน ในระบบ e-Ethic Testing
การติดตาม
 • จัดทําตัววัดทางด้านสิทธิมนุษยชน
 • ติดตามตัวชี้วัด และพัฒนาประเด็นที่เกี่ยวกับ สิทธิ มนุษยชน
 • รายงานและเปิดเผยการบริหารความเสี่ยง ทางด้านสิทธิ
 • มนุษยชนที่สําคัญเป็นประจําทุกปี
กระบวนการเยียวยา บรรเทาผลกระทบ
และข้อร้องเรียน
 • จัดทํามาตราการการเยียวยา
 • พัฒนาช่องทางข้อร้องเรียนในประเด็นของสิทธิมนุษยชน
 • จัดทําบันทึกข้อร้องเรียนทางด้านสิทธิมนุษยชน

กระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

กำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
การระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงกำหนดมาตรการเยียวยาความเสียหาย
การตรวจสอบติดตามผล

สนับสนุนความหลากหลายของพนักงาน

เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมงานกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทุกคนมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ปี 2564 ได้จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาพนักงานจัดการหญิงขึ้นดูแลการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิมนุษยชน

ส่งเสริมการดำเนินงานและพนักงานให้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอเคารพสิทธิ์ของพนักงาน เช่นรักษาข้อมูลส่วนตัวด้านสุขภาพ สนับสนุนให้พนักงานไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง และส่งเสริมกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำเช่นการสร้างอาชีพให้คนพิการให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จัดกิจกรรมอาสาออนไลน์ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เช่น การอ่านหนังสือให้คนตาบอด ธนาคารต้นไม้ จัดสอนออนไลน์ให้ความรู้ผู้ประกอบการ ฯลฯ