close

No Image

SCGC LIFE

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์รอบตัว พัฒนาคุณภาพชีวิตรอบด้าน

ทำงานแบบ HYBRID WORKPLACE
คุณภาพชีวิตดี ทำงานอย่างมีความสุข
ส่งต่อความห่วงใย ดูแลไปถึงครอบครัว
เติมเต็มด้วยสวัสดิการหลากหลายแบบ
Hybrid Workplace การทำงานไม่สะดุด นวัตกรรมไม่ถูกหยุดพัฒนา

สัมผัสวิถีการทำงานแบบ New Normal ตอบสนองนโยบาย Work From Home โดย SCGC เปิดกว้างให้ทำงานได้จากที่บ้าน ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การทำงานโลกยุคดิจิทัล เพิ่มความใกล้ชิด ในการทำงานร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มการประชุม

SCGC ยังเพิ่มความสะดวกให้กับ SCGC People ด้วยแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ ที่เชื่อมต่อเบอร์สำนักงานไปยังโทรศัพท์มือถือของพนักงานโดยตรง ทำให้ติดต่อพนักงานท่านอื่น และลูกค้าได้ง่ายเสมือนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน


ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ และพร้อมปรับตัวอย่างต่อเนื่อง (Business Resilience) โดยการทำ Digital Transformation เพื่อปรับกระบวนการ เทคโนโลยี และบุคลากร ให้มีความพร้อมในการดำเนินงานยุคดิจิทัล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานด้วย

คุณภาพชีวิตดี ทำงานอย่างมีความสุข

SCGC ดูแลพนักงานด้วยหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) และหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อดูแลสิทธิแรงงาน สวัสดิการ และสภาพการทำงาน รวมทั้งรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากพนักงานสม่ำเสมอ


นอกจากนี้ SCGC ยังมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความสุข และปราศจากอุบัติเหตุ จึงได้จัดให้มีพื้นที่ทำงานและสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และมีการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงาน ตลอดจนจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ทั้งสุขภาพกายและใจ

ส่งต่อความห่วงใย ดูแลไปถึงครอบครัว

เพราะ SCGC ตระหนักดีว่า ครอบครัวคือสถาบันหลักที่สำคัญ และอยู่เบื้องหลังทุกความสำเร็จ เราจึงพร้อมดูแล และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ดังนี้

  • จัดทำประกันสุขภาพให้แก่พนักงานและครอบครัว เพื่อการดูแลที่ครอบคลุมไปถึงคู่สมรสและบุตร รวมถึงการฉีดวัคซีนสำหรับทารก และทันตกรรมสำหรับบุตรพนักงาน
  • สนับสนุนค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย (อายุไม่เกิน 22 ปี)
  • กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น Family Day
เติมเต็มด้วยสวัสดิการหลากหลายแบบ

เพื่อให้ SCGC People มีคุณภาพชีวิตที่ดี SCGC ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆให้กับผู้ที่ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือกรณีที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ตลอดจนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก โดยได้มีการปรับปรุงสวัสดิการต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ SCGC People อย่างทั่วถึง และเทียบเท่าบริษัทชั้นนำ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

SCGC สมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราสูง โดยพนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการได้ ด้วยการเลือกแผนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ต้องการ

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

SCGC ร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำ จัดโครงการให้เงินกู้บ้านผ่านสินเชื่อสวัสดิการพนักงานด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน

เงินกู้ฉุกเฉิน 

และเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งใน อเมริกา ยุโรป และ เอเชีย อาทิเช่น Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), London Business School เป็นต้น

สถานพยาบาลซึ่งมีแพทย์ประจำจากโรงพยาบาลชั้นนำ


ศูนย์กีฬา

และกิจกรรมสันทนาการตามความสนใจของ SCGC People