close

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นอกเหนือจากการพัฒนา Green Polymer นวัตกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม SCGC มุ่งมั่นและให้ความสำคัญ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดินหน้าพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้าน Low Carbon รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างวิถีสังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ SCGC