close

7 พ.ย. 2566

ถุงนมกู้โลก

SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นพัฒนานวัตกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Polymer นอกจากนี้ ยังมุ่งลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน และพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ รวมทั้งมุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ให้เกิด Low Waste, Low Carbon โดยเล็งเห็นว่าการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นหนึ่งในทางออกสำคัญที่ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันขับเคลื่อน”


SCGC ได้ริเริ่มนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ชุมชนรอบโรงงาน จ.ระยอง ภายใต้ “โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน และธนาคารขยะ ให้ความรู้และสร้างพฤติกรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 4,000 คน นำขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกว่า 236 ตัน ช่วยลดปริมาณการฝังกลบขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 483,375 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)


นอกจากนี้เพื่อต่อยอดการจัดการขยะในโรงเรียน ซึ่งพบว่ามีปริมาณขยะจากถุงนมจำนวนมาก SCGC จึงได้ร่วมกับโรงเรียนนำร่องในจังหวัดระยอง ริเริ่ม “โครงการ SCGC ถุงนมกู้โลก” ขึ้น โดยนำนวัตกรรมและการออกแบบมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้พลาสติกใช้แล้วอย่างถุงนม นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และขึ้นรูปเป็น “เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน” ที่ใช้งานได้ยาวนาน ปลูกจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะ และสร้างตัวอย่างการหมุนเวียนทรัพยากรให้เห็นเป็นรูปธรรม 

"
ที่ผ่านมา SCGC ได้ขยายผล โครงการ SCGC ถุงนมกู้โลก ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุพรรณบุรีเขต 1 รวม 135 โรงเรียน พร้อมร่วมมือกับเครือข่ายเอกชน รองรับโรงเรียนต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่อไป โดยตั้งเป้าขยายผลโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 50 จังหวัด 1,700 โรงเรียน สำหรับความร่วมมือระหว่าง SCGC สส. และ สพฐ. ในครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และเห็นเป็นรูปธรรมในวงกว้างต่อไป
"

‘โครงการถุงนมกู้โลก โดย SCGC’ ได้สร้างต้นแบบการจัดการถุงนมโรงเรียนแบบครบวงจร ช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบและเพิ่มการรีไซเคิล มีแนวทางที่สอดคล้องกับ ‘โครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School)’ และ ‘โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste to School)’ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อน และขยายผล รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และขอเชิญชวนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการฯ สร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ ผ่านการบูรณาการกิจรรมเรื่องการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่เยาวชนในวงกว้าง พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เริ่มต้นจากสองมือเล็ก ๆ สู่การสร้างลักษณะนิสัยรักสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต” 

โครงการถุงนมกู้โลกเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าการรีไซเคิล ทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาขยะในโรงเรียนด้วยนวัตกรรม ทำให้ถุงนมใช้แล้วซึ่งเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลได้ สามารถหมุนเวียนสร้างประโยชน์ได้อีกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อถุงนมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จะผ่านการปรับปรุงคุณสมบัติจนได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่พร้อมนำไปขึ้นรูปใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน ชุบชีวิตพลาสติกใช้แล้วให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง ช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นโมเดลต้นแบบที่สามารถต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ได้อีกมาก


Is this article useful ?