close

SCGC Floating
Solar Solutions

SCGC™ ได้ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมทุ่นลอยน้ำสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จนสำเร็จเป็นโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำรายแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2561
และมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบและระบบของทุ่นลอยน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ทุ่นลอยน้ำจาก SCG Floating Solar Solutions
จึงได้รับการออกแบบอย่างดี สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบและรองรับแผงโซลาร์เซลล์หลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังผลิตมาจากเม็ดพลาสติก HDPE สูตรพิเศษ มีคุณลักษณะเป็น food-grade
ปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำ มีแรงลอยตัวเหนือผิวน้ำสูง และทนทาน สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ยาวนานกว่า 25 ปี