close

วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชน

SCGC ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนและสังคม ตามแนวทาง ESG ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่่ดี ผ่านการฟื้นฟููความอุุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ จัดการของเสียอย่างเป็นระบบตามหลักเศรษฐกิจหมุุนเวียน ลดความเสี่่ยงด้านการบริหารจัดการน้ำพร้อมกับมุ่งมั่นสู่สังคมคาร์บอนต่่ำ และลดความเหลื่่อมล้้ำด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยนำนวัตกรรมมาสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างต่อเนื่่อง