close

9 ต.ค. 2566

น้ำผึ้งชันโรง และผลิตภัณฑ์จากชันโรง วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา จ.ระยอง

ชันโรงให้คุณค่าทั้งทางตรงและทางอ้อม คือให้ผลผลิตเป็นน้ำผึ้ง ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ได้มากมาย ขณะเดียวกันยังเป็นแมลงที่ช่วยสร้างสมดุลให้สภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ และยังเป็นแมลงที่เลี้ยงและเติบโตเก็บอาหารจากธรรมชาติเท่านั้น


ในปี 2563 จึงเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อเลี้ยงชันโรง และนำผลผลิตจากชันโรงมาใช้ประโยชน์ ปัจจุบันมีสมาชิก 45 คน มีรังชันโรงประมาณ 300 รัง โดยส่วนใหญ่เป็นชันโรงสายพันธุ์ขนเงิน ให้น้ำหวานและชัน (Propolis) มีส่วนประกอบของสารสำคัญต่าง ๆ มากกว่า 300 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (ได้แก่ กาแลนจิน (Galangin), กรดคาเฟอิก (Caffeic Acid Phenethyl Ester : CAPE) ซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ ลดการอักเสบ ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ นอกจากนี้ยังมีสารสำคัญอื่น ๆ เช่น เทอร์ปีน ฟีนอลิก เป็นต้น ซึ่งสารที่พบจะมีความแตกต่างหลากหลายไปตามแหล่งอาศัยของผึ้งและชนิดของพืชพันธุ์ในแถบนั้น


โดยสารฟลาโวนอยด์ที่มีในผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ พบองค์ประกอบของแมงโกสทีน ฟลาโวนอยด์ (Mangosteen Flavonoid) ที่ได้จากเกสรของดอกมังคุด ซึ่งมีเฉพาะในพื้นที่เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นน้ำผึ้งชันโรง มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันและช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง มีสรรพคุณทางยา มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ สมานแผล และช่วยบำรุงสมอง นอกจากจะได้น้ำผึ้งชันโรงเพื่อจำหน่ายแล้ว ทางกลุ่มฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสารสกัดพรอพอลิส (Propolis) และเกสรของผึ้งชันโรง อาทิ สบู่ ยาหม่อง น้ำมันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เป็นต้น

SCGC ได้เข้าไปสนับสนุนและถ่ายทอดแนวทางการทำงานให้กับวิสาหกิจชุมชน ช่วยส่งเสริมการให้ความรู้และขยายจำนวนผู้เลี้ยงชันโรงในพื้นที่จังหวัดระยองให้เพิ่มมากขึ้น เน้นการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาต่อยอดด้านนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง นำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำปรึกษา รวมถึงนำผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาแบรนด์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการขาย มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ESG ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการสร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ดี สำหรับผู้สนใจสินค้า หรือติดต่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา จ.ระยอง ติดต่อได้ที่ ประธานวิสาหกิจฯ ครูประไพ คชรินทร์ โทร 065-397-4465 หรือ Facebook: บ้านมีชันดี https://www.facebook.com/banmeechandee 


Is this article useful ?