close

No Image

ส่งเสริมคุณค่า
ชุมชนทุกมิติ

SCGC ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ ที่เข้าถึงทุกความสุขของชีวิต

“จะทำอย่างไรให้การทำธุรกิจเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย?”
นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ SCGC เพราะเรามุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ ที่ส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม พร้อมกับสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับธรรมชาติ

Better Life
โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบาง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมจาก SCGC
Low Carbon
SCGC มุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593
Low Waste
SCGC ตั้งเป้าขยายองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านโครงการเพื่อสังคมมากมาย

โครงการคัดแยกขยะของ SCGC
ช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กทุกคน
ในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

บุษบา ธนาภรณ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 จ.ระยอง

ปัจจุบันมีสมาชิก 45 คน มีรังชันโรงรวมทั้งสิ้น 300 รัง
รู้สึกดีใจที่มี SCGC เป็นผู้สนับสนุนและให้ความรู้ในการทำงาน

ประไพ คชรินทร์
ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา จ.ระยอง

สมัยก่อนเราต้องไปซื้อน้ำมารดเพื่อให้ต้นทุเรียนอยู่ได้

แต่พอเขายายดากลับมาสมบูรณ์ น้ำก็ตามมา

จรูญ สันทัด
สมาชิกสภา อบต. แกลง จ.ระยอง

ขอบคุณ SCGC ที่สนับสนุนการ

คัดแยกขยะในชุมชนตั้งแต่ต้นทาง

จีรภา มหาเทพ
ประธานชุมชนมาบชลูด จ.ระยอง

ตั้งแต่มีการสร้างฝาย
ป่าบนเขายายดาก็กลับมาคืนความอุดมสมบูรณ์

วันดี อินทรพรม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านมาบจันทร์ จ.ระยอง

โครงการ CSR จาก SCGC

สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีวิสัยทัศน์
และส่งเสริมคุณค่าของชุมชนอย่างรอบด้าน

SCGC ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเคมีภัณฑ์และโซลูชันส์ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของทีมงาน ผ่านโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชน และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้ชุมชนได้เติบโตร่วมกันกับอย่างยั่งยืน

การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

โครงการ ชุมชนคนน้ำดี

27.67
SROI
โครงการ บ้านปลา เอสซีจี

7.28
SROI
โครงการ วิสาหกิจชุมชน

1.89
SROI
หมายเหตุ : SROI – Social Return on Investment ผลตอบแทนสู่สังคม (บาท) จากทุกการลงทุน 1 บาท

ร่วมงานกับเรา

เอกสารประชาสัมพันธ์