close

6 พ.ย. 2566

สละลอยแก้ว และสละอบแห้ง แก้ปัญหาราคาสละตกต่ำ

สละลอยแก้วสองสลึง เกิดจากปัญหาราคาสละตกต่ำ วิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จึงนำสละพันธุ์สุมาลีมาแปรรูปเป็นสละลอยแก้วเพื่อช่วยยืดอายุของสละและเพิ่มมูลค่าจนได้รับมาตรฐาน อย. และ OTOP ระดับ 4 ดาว โดย SCGC ได้เข้ามาต่อยอดนวัตกรรมการแปรรูปร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนได้มาเป็นสละอบแห้ง และสละแช่อิ่มอบแห้ง ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ และสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 3 เดือน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากสละ นวัตกรรมการแปรรูปสละทำให้สินค้ามีความหลากหลาย รวมถึงเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถขยายตลาดเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้กว้างมากยิ่งขึ้น และมีศักยภาพในการส่งออกซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาราคาสละตกต่ำ


Is this article useful ?