close

การมีสุขภาพและชีวิตที่ดี

การมีสุขภาพและชีวิตที่ดี

SCGC ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน นอกจากมุ่งพัฒนาทักษะ และความสามารของพนักงานและชุมชนโดยรอบแล้ว เรายังใส่ใจความเป็นอยู่และประสบการณ์ที่ดีในบริบทต่าง ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน