close

No Image

แนวทาง

ดำเนินธุรกิจ

มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่ดีต่อโลกและผู้คน

โลกหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลาย และอาจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน สิ่งที่ท้าทายผู้ผลิตในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือ ทำอย่างไรถึงจะพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความพิเศษ ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง จากความท้าทายนี้ SCGC ได้บูรณาการนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในทุกทัชพอยต์ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับทุกอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา
SCGC สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาสินค้าต้นแบบเพื่อ การใช้งานเชิงอุตสาหกรรม ให้ตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา
เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาเทคโนโลยี ด้านตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมกับ อุตสาหกรรมต่างๆ และเพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบ ต่ออุตสาหกรรม SCGC จึงได้คิดค้นและ พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาขึ้นใช้เอง
สร้างโรงงานต้นแบบ
SCGC สร้างโรงงานต้นแบบที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการผลิตนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ต้นแบบ ที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรม ให้มีคุณสมบัติการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
ต้นแบบศูนย์นวัตกรรม
หนึ่งในความมุ่งมั่นของ SCGC คือ การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่ ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้ อย่างดีเยี่ยม ศูนย์นวัตกรรมที่เราสร้างขึ้น จึงเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เราได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การการใช้งานนวัตกรรม เคมีภัณฑ์ได้อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง

จำนวนนักวิจัย ปี 2562-2564

1,512 คน

จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจด ปี 2562-2564

1,183 ฉบับ

พันธมิตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม