close

No Image

ข้อมูล
คณะจัดการ

ตั้งมั่นในความเป็นเลิศ

SCGC เชื่อมั่นว่าความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาจากการประสานพลังทั้งในองค์กร รวมถึงพันธมิตรและเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นในทุก ๆ วันที่นี่ ทีมผู้บริหารล้วนมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสร้างความประทับใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ