close

No Image

แนวทาง

ดำเนินธุรกิจ

SCGC People
หัวใจวัฒนธรรมที่ SCGC

นอกเหนืออุดมการณ์ 4 ที่ SCGC ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติแล้ว เรายังเชื่อว่า “SCGC People"

คือ ทรัพยากรอันมีค่าที่สุด เราจึงเลือกเฟ้นคนดีและคนเก่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดูแลพัฒนาพวกเขาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมศักยภาพของพวกเขาเพื่อโอกาสในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์อย่างอิสระ บนพื้นฐานของการดูแลสังคมควบคู่กับสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไปด้วยกัน ตามแนวทาง “Chemicals Business for Sustainability


เปิดรับทุกความท้าทาย
เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งที่ฝังอยู่ใน SCGC People คือ Open & Challenge ซึ่งส่งเสริมให้ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลา พยายามปรับตัวเองให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยการเปิดใจและเข้าใจเพื่อลดความขัดแย้งทางความคิด


OPEN
การเปิดใจตั้งใจรับฟัง
ให้เกียรติ ใฝ่รู้ ร่วมมือและสร้างเครือข่ายการทำงานกล้ายอมรับข้อผิดพลาดของตน
CHALLENGE
การไม่ยึดติดกับความสำเร็จ
กล้าคิด นอกกรอบ ท้าทายตนเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น