close

No Image

การดำเนินการ
เพื่อความยั่งยืน

กระบวนการประเมิน
ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ SCGC

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี ได้ระบุประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สําคัญของ บริษัท (Enterprise Materiality) ในปี 2564 โดยทบทวนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จัดทําขึ้นในปี 2560 ประกอบกับ การพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่สําคัญ ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า อ้างอิงตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiatives (CRI) ฉบับ GRI Standards

01

รวบรวมประเด็น
  • รวบรวมประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • สำรวจความคิดเห็นประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียและบริษัท

02

จัดลำดับความสำคัญ ต่อเอสซีจี เคมิคอลส์
  • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินประเด็นที่สำคัญและผลกระทบ
  • จัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีต่อบริษัท โดยให้ค่าคะแนน น้ำหนัก และความถี่

03

จัดลำดับความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  • ประเมินประเด็นที่สำคัญและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  • จัดลำดับความสำคัญจากการให้ค่าน้ำหนักและการประเมินโดย Rating Agency เช่น DJSI

04

พัฒนา Materiality Metrics
  • ลำดับความสำคัญของประเด็นจากน้อยไปมาก (0-8) ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและบริษัท
  • ทบทวนประเด็นที่สำคัญโดยผู้บริหารระดับสูง

ประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน