close

No Image

การดำเนินการ
เพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

การดำเนินธุรกิจของเอสซีจีซีเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ และการขนส่ง จึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการทำงาน การขนส่ง และการเดินทาง รวมถึงอาจส่ง ผลกระทบต่อความปลอดภัยอละสุขภาพของพนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เอสซีจีซีจึงให้ความสำคัญกับพฤติกรรม และวัฒนธรรมการทำงาน ที่มีความปลอดภัยทั้งองค์กร (Total Safety Culture) เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย


การดำเนินงานของ
เอสซีจีซีที่เกี่ยวข้อง

 • สุขภาพและความปลอดภัย
 • การพัฒนาชุมชนและสังคม
 • i2P Center ศูนย์สร้างนวัตกรรมพลาสติก

งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต

เอสซีจีซี่มุ่งมั่นในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมและยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการจ้างงานที่มีคุณภาพเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคุณค่า สําหรับทุกคน รวมถึงวางแผนการผลิตและปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลก


การดำเนินงานของ
เอสซีจีซีที่เกี่ยวข้อง

 • สุขภาพและความปลอดภัย
 • การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
 • การดูแลและพัฒนาพนักงาน
 • เศรษฐกิจหมุนเวียน

อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน

เอสซีจีซีให้ความสําคัญกับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทุก กิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นฟันเฟืองสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการ ดําเนินงาน การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และความสามารถทางการแบ่งปัน ซึ่งจะ เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการดําเนินธุรกิจในระยะยาว และช่วยส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน


การดำเนินงานของ
เอสซีจีซีที่เกี่ยวข้อง

 • นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
 • SCGCC Green Polymer

บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ

เอสซีจีซีนําหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการ ดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดความเสี่ยงจากการ บาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้น้อยที่สุด สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน


การดำเนินงานของ
เอสซีจีซีที่เกี่ยวข้อง

 • เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • การบริหารจัดการน้ํา
 • การจัดการของเสีย
 • การจัดการคุณภาพอากาศ

แก้ปัญหาโลกร้อน

เอสซีจีซีมีความมุ่งมั่นในการเร่งปรับตัวและดําเนินงานในมิติต่างๆ เพื่อลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงผนึกกําลังสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสร้างขีดความสามารถของสังคมและชุมชนเพื่อปรับตัวและรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น


การดำเนินงานของ
เอสซีจีซีที่เกี่ยวข้อง

 • การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • เครือข่ายความร่วมมือมุ่งมั่นสร้างพลังสู่ความยั่งยืน
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม