close

No Image

มิติบรรษัทภิบาล

และเศรษฐกิจ

การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า

SCGC เน้นสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ (B2B) เพื่อเข้าใจความต้องการและตอบสนองลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ด้วยสินค้า บริการ และโซลูชัน และการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม โดยมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและติดตามการซื้อซ้ำจากลูกค้าสำคัญ (Strategic Customer) รวมทั้งดูแลปัญหาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยนำข้อร้องเรียนจากลูกค้ามาวิเคราะห์สาเหตุและดำเนินการป้องกันและแก้ไข

ส่งมอบสินค้าและบริการ
  • แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อขายสินค้าด้วยการตรวจสอบโควต้าขายและ Available Space ของเรือแบบเรียลไทม์ รวมทั้งตรวจสอบเอกสารการซื้อขายแบบออนไลน์
  • สินค้าคุณภาพสูง รักษามาตรฐานด้วยการตรวจสอบคุณภาพทั้งเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปลายทาง พร้อมสนับสนุนด้านเทคนิคการผลิตและการปรับคุณสมบัติของวัตถุดิบตั้งต้น
  • บริการมาตรฐานสูง ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วและใช้ระบบเอกสารดิจิทัลเพื่อลดความผิดพลาดจากคน
สร้างความร่วมมือพัฒนานวัตกรรม
  • ศูนย์นวัตกรรม i2P และ ADC Center สร้างโครงการความร่วมมือกับลูกค้าในการคิดค้นและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมให้เป็นสินค้าออกสู่ตลาด
  • โครงการความร่วมมือ นำความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของโลกมาพัฒนาสินค้าและโซลูชันใหม่ที่เป็นโอกาสทางธุรกิจ เช่น การพัฒนาถัง IBC ร่วมกับ ดาว เคมิคอล ขวด PCR กับยูนิลิเวอร์ ถุงบรรจุภัณฑ์อาหารกับ เบทาโกร ฯลฯ
สร้างความผูกพันอย่างลึกซึ้ง
  • จัดสัมมนาความรู้และทิศทางความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและการตลาด เพื่อให้ลูกค้าเท่าทันสถานการณ์และเตรียมพร้อมวางแผนอนาคต
  • จัดอบรมการพัฒนาธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตจากความรู้ใหม่ๆ เช่น การพัฒนาโมเดลธุรกิจ
  • ช่วยเหลือลูกค้าในยามวิกฤต การช่วยเหลือลูกค้าในช่วงโรคระบาดโควิด19 เช่น สนับสนุนชุดตรวจหาเชื้ออุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม ฯลฯ