close

No Image

การดำเนินการ
เพื่อความยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภายใต้แนวทาง SDGs และ ESG ที่ SCGC ใช้เป็นกรอบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยเน้นตอบโจทย์การลดภาวะโลกร้อน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า โซลูชัน
รวมทั้งการนำระบบดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทำให้ใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้อยลง

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เป็นองค์กรต้นแบบด้านบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียน
ยึดมั่นในความเป็นธรรม
ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
ใส่ใจกับทุกรายละเอียด
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยการจัดซื้อและการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593
ส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการปล่อยมลพิษ โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ร่วมสร้างสังคมคุณภาพ
ยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งสู่องค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน

ความท้าทายและเป้าหมายของ SCGC

ปี 2564 สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนี้ความกังวลต่อปัญหาภาวะโลกร้อนและขยะพลาสติก
ยังผลักดันให้หลายประเทศกำหนดนโยบายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมาตรการด้านการจัดการขยะพลาสติกที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อเน้นย้ำความเป็นผู้นำของธุรกิจปิโตรเคมีในภูมิภาค SCGC จึงเร่งปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ทั้งในระยะสั้นเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19
และในระยะยาวที่มุ่งสร้างนวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพิ่มและโซลูชันที่ตอบโจทย์วิถีปกติใหม่และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

5 กลยุทธ์สำคัญ สู่ผู้นำเคมีภัณฑ์
ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน

1. ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน

ตอบสนองต่อศักยภาพในการเติบโตสูงของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน เช่น ในประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น

ก่อสร้าง Long Son Petrochemical Complex คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของประเทศ เวียดนาม ดำเนินการภายใต้ Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCGC ถือหุ้น 100% คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในครึ่งปีแรกของปี 2566 นอกจากนี้ SCGC ยังถือหุ้น 30.57% ในบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk(CAP) โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสองของ CAP ซึ่งเป็นโรงงานปีโตรเคมีครบวงจรแห่งเดียวในประเทศอินโดนีเซีย

2. ผู้ประกอบการธุรกิจไวนิล (vinyl) ครบวงจร

มุ่งขยายและยกระดับการบูรณาการในธุรกิจไวนิลเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการทำกำไร มีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจเม็ดพลาสติก PVC และสินค้าสำเร็จรูปจาก PVC เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตในตลาดที่มีการเติบโตสูงในภูมิภาคอาเชียน และขยายธุรกิจไปยังธุรกิจต้นน้ำในประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเชีย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสามารถในการทำกำไรในห่วงโซ่คุณค่า

3. ผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก

มุ่งสู่การเป็นผู้นำการพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณการขายรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573 และมุ่งลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต

4. พัฒนาสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ที่แข็งแกร่ง

เร่งการเติบโตของสินค้าและบริการบูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services: HVA) สร้างความแตกต่างและความสามารถทางการแข่งขัน สร้างโอกาสการเติบโตสูงขึ้น

โดยโฟกัส 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ได้แก่บรรจุภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภค การแพทย์และสุขภาพ ยานยนต์โครงสร้างพื้นฐาน และโซลูชันด้านพลังงาน มีการวิจัยและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร รวมทั้งความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการวิจัยพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ

5. ผู้นำด้านการดำเนินงาน

ขยายความเป็นผู้นำในด้านความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน (Operational Excellence) ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล มาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น