close

No Image

SCGC กับการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

“ตั้งมั่นในคุณธรรม” คือ สิ่งที่ SCGC ยึดมั่น
และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

No Image

นวัตกรรม
ฝ่าวิกฤตโควิด-19

SCGC ได้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด-19
ช่วยปกป้องทุกคนให้ปลอดภัย

No Image

มุ่งมั่นสร้างสรรค์
เพื่อโลก เพื่อคุณ

เราให้ความสำคัญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
และมุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน

No Image

SCGC GREEN
POLYMERTM

ก้าวใหม่ของนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่ SCGC
คิดค้นและพัฒนาเพื่อโลกและสังคมที่ดียิ่งขึ้น

No Image

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

ที่ SCGC เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับ คุณภาพชีวิตของทุกคนมาอย่างต่อเนื่อง

ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน

SCGC พร้อมเป็นต้นแบบและกำลังสำคัญเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืน และร่วมสร้างวันพรุ่งนี้ที่มีความสุขยิ่งขึ้นให้ทุกคนในสังคม

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

SCGC พร้อมเป็นต้นแบบและกำลังสำคัญเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืน
และร่วมสร้างวันพรุ่งนี้ที่มีความสุขยิ่งขึ้นให้ทุกคนในสังคม

Highlight Actions

ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่เข้าถึงทุกความสุขของชีวิต

“จะทำอย่างไรให้การทำธุรกิจเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย?” นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ SCGC เพราะเรามุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่ส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม พร้อมกับสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
SCGC ให้ความสำคัญการการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และตั้งเป้าเป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ ภายใต้การทำธุรกิจที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
สังคม
นอกเหนือจากการเติบโตทางธุรกิจ SCGC ยังให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วมร่วมกับชุมชนและสังคม ผ่านการบูรณาการการใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมเคมีภัณฑ์และโซลูชันส์ ตลอดจน การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในทุกระดับ
การกำกับดูแลกิจการ และเศรษฐกิจ
ทีมงานที่ SCGC ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเรา ภายใต้หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และโปร่งใส เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับทุกฝ่าย

ผลการดำเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1.23
%
ลดปริมาณการใช้น้ำจากภายนอก

8.2
%
ลดปริมาณของเสียที่ส่งไปกำจัด

96.1
%
ปริมาณขายกลุ่มผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green PolymerTM)

0
Tons
ปริมาณขยะพลาสติกที่ถูกเก็บกลับ ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

3,000
Tons
การเจ็บป่วยจากการทำงาน และอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่

0.175
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

0
เรื่อง
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

0
เคส
การหยุดชะงักทางธุรกิจ

0
Case
พนักงานทุกระดับผ่านการทำแบบทดสอบจริยธรรม

100%
Total