close

20 ธ.ค. 2565

SCGC GREEN POLYMER™

SCGC GREEN POLYMER™ นวัตกรรมพลาสติก เพื่ออนาคตที่ดีกว่า : SCGC ซึ่งดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้นําด้านการพัฒนาเม็ดพลาสติกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงนํา หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ให้ความสําคัญกับการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด มาเป็นแนวทางลดการใช้ทรัพยากร ลดการใช้พลังงาน และลดการเกิดขยะ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของโลกภายใต้ชื่อ SCGC GREEN POLYMERTM

โลกร้อน ภัยพิบัติ ขยะล้นโลก คือ ผลกระทบทางลบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่กําลังย้อนกลับมาทําร้ายคุณภาพชีวิตของมนุษย์เอง เป็นที่คาดการณ์ว่าความรุนแรงของภัยพิบัติจะมากขึ้นเรื่อย ๆ หากเรายังไม่หยุดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างสิ้นเปลือง รวมถึงการสร้างขยะปริมาณมหาศาลที่ก่อมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในวัสดุของเสียที่เป็นที่เพ่งเล็งของสังคม คือ พลาสติก

พลาสติกเข้ามาเป็นองค์ประกอบสําคัญในชีวิตประจําวันของคน ด้วยคุณสมบัติที่มีความทนทานสูง ยืดหยุ่น เหนียว ขึ้นรูปง่าย จึงได้รับการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หลากหลาย แต่ในอีกด้านพลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก เมื่อใช้งานแล้วจัดการไม่ดี ที้งไม่ถูกที่จึงกลายเป็นขยะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลถึงอนาคตอีกนานนับร้อยๆ ปี ปัจจุบันความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการขยะกําลังเกิดขึ้นทั่วโลก ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคสังคมต่างเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการผลิตและ การบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SCGC ได้ตั้งคําถามเพื่อวิจัยหาแนวทางบริหารจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็น 4Rs ได้แก่

  • Reduce - เราจะลดการใช้ทรัพยากรลงได้อย่างไร
  • Recyclable - เราจะทําให้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกซึ่งยากต่อการรีไซเคิล สามารถนํากลับมารีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
  • Recycle – เราจะนําพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร
  • Renewable - เราจะใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกได้อย่างไร และทําอย่างไรให้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โจทย์คําถามเหล่านี้จะนําไปสู่การลดปริมาณพลาสติกในระบบนิเวศอย่าง ครบวงจร อันเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก และช่วยลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นด้วย

Reduce เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้วย SMXTM Technology : จะเป็นไปได้ไหมที่จะลดการใช้ปริมาณพลาสติก ทําให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก บางลง แต่ยังแข็งแรงเท่าเดิม หรือความหนาเท่าเดิม แต่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม คําตอบที่ SCGC ทุ่มเทคิดค้นขึ้นมาคือ เทคโนโลยี SMXTM สําหรับการผลิตเม็ดพลาสติก HDPE คุณภาพสูง สามารถรักษา ความสมดุลระหว่างความแข็งแรง (High Strength) และความเหนียว (Stifiness) จึงช่วยลดปริมาณเม็ดพลาสติกในขั้นตอนการขึ้นรูป แต่ยัง คงรักษาคุณสมบัติความแข็งแรงไว้ตามมาตรฐานของสินค้าที่ต้องการ และยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีน้ำหนักเบาลง สามารถประหยัดพลังงานใน การขนส่งและค่าขนส่งได้มากขึ้นด้วย เม็ดพลาสติกจากเทคโนโลยี SMXTM จึงช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ พลาสติกที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการใช้เม็ด พลาสติกทั่วไปได้ถึง 10-20% ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการน้ําหนักเบาและมีความเหนียว เช่น ฝาขวดน้ํา หนักเบาพิเศษ ฝาขวดเครื่องดื่มน้ําอัดลมบางพิเศษ ซึ่งยังมีความแข็งแรง รวมทั้งเก็บกักก๊าซในเครื่องดื่มได้ดีกว่าเดิม โดยลดปริมาณพลาสติกได้มากถึง 20% ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความทนทานสูง เช่น ถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหารในกระบวนการระดับอุตสาหกรรม ช่วยลดปริมาณพลาสติกได้มากถึง 30% ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ เBC (Intermediate Bulk Container) ช่วยลดน้ําหนักของถัง IBC และช่วยลดปริมาณพลาสติกได้มากถึง 6% เม็ดพลาสติกจากเทคโนโลยี SMXTM เป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง เมื่อนํากลับมารีไซเคิลยังสามารถช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกตั้งต้น (Virgin) ที่ต้องนํามาผสมในการรีไซเคิลแต่ละครั้ง และช่วยเพิ่มจํานวนครั้งของการรีไซเคิลได้มากขึ้นด้วย ขณะที่เม็ดพลาสติกทั่วไป เมื่อผ่านการรีไซเคิลแต่ละครั้งจะมีคุณภาพที่ลดลงอย่างรวดเร็วกว่า

Recyclable : Mono-Material Packaging พลาสติกชนิดเดียวรีไซเคิลได้ จะเป็นไปได้ไหมที่จะทําให้ถุงบรรจุภัณฑ์อาหาร ถุงขนม หรือถุงน้ํายา ทําความสะอาดต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปรีไซเคิลได้ยากสามารถรีไซเคิลได้ สาเหตุที่รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ได้ยาก เนื่องจากการผลิตด้วยวัสดุ พลาสติกหลายประเภทประกบกันหลายชั้น (Mult-Material Packaging) เพราะต้องการคุณสมบัติที่แตกต่างกันของพลาสติกแต่ละประเภท เช่น ชั้นนอกที่ต้องการความสวยงามในการพิมพ์ชื่อและภาพสินค้า (Print) ชั้นกลางที่ต้องช่วยถนอมคุณภาพอาหาร (Barrier) เช่น ป้องกันความชื้น อากาศ และชั้นในที่ช่วยปกป้องความปลอดภัยของอาหาร

ขยะบรรจุภัณฑ์กลุ่มนี้มีจํานวนมากจากความต้องการของผู้บริโภค และมีจุดจบที่กองขยะซึ่งก่อมลภาวะให้กับสิ่ง แวดล้อม จึงนับเป็นโจทย์ใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการแก้ไขคําตอบของ SCGC GREEN POLYMERTM คือการเปลี่ยนจากการใช้พลาสติกหลายประเภทเป็นการใช้พลาสติกประเภทเดียว (Mono-Material Packaging) โดยการพัฒนาเม็ดพลาสติก PP หรือ PE สําหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการใช้งานแต่ละชั้น PP/PE ชั้นนอกสําหรับการพิมพ์ที่สวยงาม PP/PE ชั้นกลางที่ควบคุมการแพร์โมเลกุลจากภายนอกตามมาตรฐานที่ต้องการผลลัพธ์สุดท้ายคือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานครั้งเดียวแล้วทิ้ง นํากลับมารีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะพลาสติกประเภทเดียวสามารถเข้ากระบวนการแปรรูปในเครื่องจักรได้ 100%

Recycle : จากขยะครัวเรือนสู่เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เป็นไปได้ไหมที่จะนําขยะพลาสติกจากครัวเรือนกลับมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติได้มาตรฐาน ที่สําคัญคือช่วยลดขยะพลาสติก และช่วยผู้ผลิตลดการใช้ทรัพยากร เริ่มต้นจากการคัดแยกขยะพลาสติกครัวเรือนและทําความสะอาดอย่างดี ไม่รวมพลาสติกรีไซเคิลได้ยากประเภท Multi-Material Packaging จากนั้นนามาเข้ากระบวนการรีไซเคิลแบบ Mechanical Recycling บดอัดให้แตกเป็นพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ แล้วนํามาผ่านกระบวนการหลอมและแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ที่มีคุณภาพสูง เรียกว่า Post-Consumer Recycled Resin (PCR Resin) ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถผลิตเม็ดพลาสติก PCB จากการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วของตนเองหรือจากแหล่งอื่นก็ได้ เพื่อนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างความรับผิดชอบต่อวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบวงจร และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก Global Recycled Standard (GPS) สําหรับแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลด้วย SCGC พัฒนาพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง PCR เป็นอีกกลยุทธ์สําคัญของ SCGC GREEN POLYMERTM โดยความร่วมมือกับ Teamplas ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ในประเทศไทยมากว่า 30 ปี รวมถึง SUEZ ผู้นําด้านการรีไซเคิลพลาสติกในยุโรป และ Sirplaste ผู้นําด้านพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในโปรตุเกส สําหรับพลาสติกที่รีไซเคิลได้ยาก อย่างบรรจุภัณฑ์ Multi- Material Packaging เราพัฒนานวัตกรรม Advanced Recycling/ Chemicals Recycling ที่สามารถเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น (Recycled Feedstock) ผ่านกระบวนการในโรงงานปิโตรเคมี ออกมาเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับเม็ดพลาสติก Virgin โดยได้รับการรับรองทั้งมาตรฐานกระบวนการผลิตและคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกจาก ISCC PLUS มาตรฐานการรับรองคาร์บอนและ การพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ (International Sustainability and Carbon Certification, ISCC) นับเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้


Renewable : พลาสติกจากทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด จะเป็นไปได้ไหมที่พลาสติกจะแปรรูปจากทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ แทนที่จะเป็นน้ํามันดิบและทําให้ย่อยสลายได้ ไม่เป็นขยะร้อยปีอีกต่อไป น้ํามันดิบหรือปิโตรเลียมที่นํามากลั่นและแปรรูปจนเป็นโพลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศสร้างปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังเป็นทรัพยากรที่จะหมดไปในที่สุด หากมองถึงความยั่งยืนในอนาคต การมองหาทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่นมาใช้แทนปิโตรเลียมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน และคําตอบที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือพืช นวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนพืชให้เป็นพลาสติกจะให้ประโยชน์หลายประการ

  1. พืชปลูกใหม่ได้ เป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด
  2. ลดการใช้ปิโตรเลียม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  3. การปลูกพืชจะช่วยดูดซับหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

โดยรวมแล้วพลาสติกจากพืช (Bioplastics) จะทําให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดลบ หมายถึงว่ามันช่วยเก็บกักก๊าซเรือนกระจกไว้ได้มากกว่าการปล่อย Bioplastics ที่ SCGC GREEN POLYMERTM ให้ความสําคัญแบ่งเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือเม็ดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bio Compostable) โดย SCGC คิดค้นสูตรเฉพาะที่ผสม วัตถุดิบจากพืชและปิโตรเคมี พัฒนาเป็นเม็ดพลาสติกสําหรับขึ้นรูปเป็นฟิลม์ใช้งานกับสินค้าในครัวเรือนและสินค้าอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองว่าย่อยสลายทางชีวภาพได้จริงจากสถาบันชั้นนําของโลก DIN CERTco ประเทศเยอรมนี Bioplastics อีกประเภทคือ Bio-Based PE ซึ่ง SCGC วิจัยและพัฒนาร่วมกับ Braskem ผู้นําด้านพลาสติกชีวภาพระดับโลก จากประเทศบราซิล Bio-Based PE มีจุดเด่นคือเป็นเม็ดพลาสติกจากพืช 100% แต่ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้

A Better Future พลาสติกอาจเป็น “ตัวร้าย” ในสายตาของสังคม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธคุณประโยชน์มากมายที่พลาสติกมอบให้ และยากที่จะหาวัสดุใดมีคุณสมบัติแทนที่พลาสติก SCGC เชื่อมั่นว่านวัตกรรมและความมุ่งมั่นเพื่ออนาคตที่ดีกว่า จะช่วยสร้างแนวทางใหม่ที่ทําให้พลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเป็นศัตรู จะเป็นไปได้ไหมที่วันหนึ่งพลาสติกทั้งหมดจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มากกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และไม่มีขยะพลาสติกอีกต่อไป SCGC GREEN POLYMERTM คือความเป็นไปได้หนึ่งของพลาสติกแห่งโลกอนาคต ที่มีให้ใช้แล้วในปัจจุบัน


Is this article useful ?