close

ข้อกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคล

ขั้นตอนการแจ้งเตือนให้นําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบ (Take Down Notice)

ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเตือนเพื่อให้เอสซีจีระงับการแพร่หลายหรือนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็ นความผิดตามมาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของเอสซีจี จะต้องติดต่อและยื่นแบบฟอร์มข้อ ร้องเรียนพร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่ สํานักงาน Enterprise Brand Management เอสซีจี อาคารสํานักงาน ใหญ่ 2 ชั ้น 1 เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงและเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการเพื่อระงับการแพร่หลายหรือนําข้อมูลที่ผิดกฎหมายข้างต้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ต่อเมื่อ ผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน โดยต้องลงลายมือชื่อเอกสารรับรอง สําเนาทุกฉบับ และนํามามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงด้วยตนเองเท่านั้น

เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน

  • ข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มที่เอสซีจีกําหนด
  • บันทึกประจําวัน หรือหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ(ต้นฉบับ)
  • บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจําตัวประชาชนของผู้ร้องเรียน (สําเนา)
  • หลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  • เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ
  • เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดตามมาตรา 14 และความเสียหายที่ เกิดขึนกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก

กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง (ต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย)

  • หนังสือมอบอํานาจ
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ