close

No Image

CSR Initiatives
for SDGs and ESG

SCGC คิดค้นนวัตกรรมรอบตัว ขับเคลื่อนทุกความสุขรอบด้าน

เอสซีจี ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ระดับภูมิภาค พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการทำธุรกิจที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม

โครงการ CSR จาก SCGC

โครงการคัดแยกขยะของ SCGC
ช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กทุกคน
ในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

บุษบา ธนาภรณ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 จ.ระยอง

ปัจจุบันมีสมาชิก 45 คน มีรังชันโรงรวมทั้งสิ้น 300 รัง
รู้สึกดีใจที่มี SCGC เป็นผู้สนับสนุนและให้ความรู้ในการทำงาน

ประไพ คชรินทร์
ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา จ.ระยอง

สมัยก่อนเราต้องไปซื้อน้ำมารดเพื่อให้ต้นทุเรียนอยู่ได้

แต่พอเขายายดากลับมาสมบูรณ์ น้ำก็ตามมา

จรูญ สันทัด
สมาชิกสภา อบต. แกลง จ.ระยอง

ขอบคุณ SCGC ที่สนับสนุนการ

คัดแยกขยะในชุมชนตั้งแต่ต้นทาง

จีรภา มหาเทพ
ประธานชุมชนมาบชลูด จ.ระยอง

ตั้งแต่มีการสร้างฝาย
ป่าบนเขายายดาก็กลับมาคืนความอุดมสมบูรณ์

วันดี อินทรพรม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านมาบจันทร์ จ.ระยอง

โครงการ CSR ที่สำคัญ

ติดตามโครงการที่น่าสนใจของ SCGC เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้โลกใบนี้ไปกับเรา

วิสาหกิจชุมชน

เอสซีจีซี มุ่งมั่นลดความเหลื่่อมล้้ำด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะสม

เรานำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และ ESG มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นอกเหนือจากการพัฒนา SCGC GREEN POLYMER™ นวัตกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม SCGC มุ่งมั่นและให้ความสำคัญ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การมีสุขภาพและชีวิตที่ดี

เอสซีจีซี ใส่ใจความเป็นอยู่และประสบการณ์ที่ดีในบริบทต่าง ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน