close

14 ก.พ. 2567

ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ

SCGC ได้ริเริ่ม โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ เมื่อต้นปี 2562 โดยนำแนวทางการจัดการขยะจากบางซื่อโมเดล ซึ่งเป็นโมเดลการจัดการขยะภายในเอสซีจี สำนักงานใหญ่ มาต่อยอดเพื่อบริหารจัดการขยะในชุมชนระยอง โดย SCGC ได้นำแนวทาง “บวร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน Eco Community ที่มีอยู่เดิมมาต่อยอด และเชื่อมต่อกับ “ธนาคารขยะชุมชน” เพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งระบบ จากเดิมที่ขาดการเชื่อมโยงกัน ทำให้การจัดการขยะภายในชุมชนไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ถูกจัดการด้วยการฝังกลบเป็นหลัก ได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบการรีไซเคิล สร้างรายได้ให้ชุมชน และช่วยให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากร ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

SCGC ยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังเยาวชนเรื่องการจัดการขยะ เพื่อให้เกิดการปรับพฤติกรรมและนำไปถ่ายทอดให้ครอบครัวและคนในชุมชนต่อไป ในส่วนของ "โรงเรียน" SCGC ได้เข้าไปให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ในการจัดการขยะ รวมถึงแก้ไขปัญหาขยะร่วมกับทางโรงเรียน จนต่อยอดเกิดเป็นโครงการ "ถุงนมกู้โลก" ในปี 2563 นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ เว็บแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า (KoomKah)” พัฒนาขึ้นโดย SCGC เพื่อช่วยชุมชนบริหารจัดการธนาคารขยะ

ปัจจุบัน โครงการมีส่วนผลักดันให้เกิดธนาคารขยะในพื้นที่แล้ว 13 แห่ง มีสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายธนาคารขยะ 3,785 บัญชี มียอดสะสมขยะรีไซเคิลที่เข้าสู่ระบบกว่า 240 ตัน ช่วยลดปริมาณการฝังกลบขยะและเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 480,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)


Is this article useful ?