close

การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

SCGC มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมและชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นไปที่การมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน การส่งเสริมการดูแลสุขภาพความปลอดภัย รวมทั้งการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เยาวชนเติบโตเป็นคนเก่งและคนดี มีจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เราได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเภทขยะ การคัดแยก และการทิ้งที่ถูกให้แก่ชุมชน ทำให้ปริมาณขยะที่ส่งเทศบาลเพื่อนำไปกำจัดลดลงเดือนละกว่า 100 กิโลกรัม และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ซึ่งได้จัดทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล มีชาวบ้านร่วมนำขยะรีไซเคิลมาบริจาคกว่า 2,800 กิโลกรัม

โครงการ CSR จาก SCGC

ถุงนมกู้โลก