close

ธุรกิจ
SCGC

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์รอบตัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีรอบด้าน

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เป็นผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน ทั้งในเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย

SCGC มุ่งสร้างสรรค์ "นวัตกรรมเคมีภัณฑ์" เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตามแนวทาง ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

SCGC เน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ และโซลูชันด้านพลังงาน

โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกหรือพอลิเมอร์ ซึ่งนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่อทนแรงดัน สายเคเบิลโทรคมนาคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เช่น SCGC Floating Solar Solutions โซลูชันเพื่อพลังงานสะอาด และสารเคลือบ emisspro® สารเคลือบเตาเผาในโรงงานอุตสากหรรม เป็นต้น นวัตกรรมเคมีภัณฑ์จาก SCGC จึงเป็นนวัตกรรมที่สามารถจับต้องและเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน และยังครอบคลุมไปถึงนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอีกด้วย

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นไปได้

SCGC จะเป็นผู้นำในภูมิภาคควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่อาเซียน และมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับสากล สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับโลก อีกทั้งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศ