close

No Image

ธุรกิจ
SCGC

เอสซีจีซี ผู้นำนวัตกรรม เคมีภัณฑ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในอาเซียน

เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เป็นผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน มีฐานการผลิตครอบคลุมทั้งในเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย


SCGC มุ่งคิดค้นและสร้างสรรค์ "นวัตกรรมเคมีภัณฑ์" เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตามแนวทาง 17 SDGs, ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ของเราล้วนตอบโจทย์ เทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และ เมกะเทรนด์ เรามุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ซึ่งเป็นนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเคมีภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ และโซลูชันด้านพลังงาน

โดยธุรกิจหลักของ SCGC ได้แก่ นวัตกรรมพอลิเมอร์ ซึ่งนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่อทนแรงดัน สายเคเบิลโทรคมนาคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เช่น SCGC Floating Solar Solutions โซลูชันเพื่อพลังงานสะอาด และสารเคลือบ emisspro® สารเคลือบเตาเผาในโรงงานอุตสากหรรม เป็นต้น นวัตกรรมเคมีภัณฑ์จาก SCGC จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเคมีภัณฑ์ ที่สามารถจับต้องและเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน และยังครอบคลุมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่ออุตสาหกรรมอีกด้วย โดยทุกความทุ่มเทจาก SCGC ล้วนตอบโจทย์ เทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และ เมกะเทรนด์

SCGC มุ่งมั่นพัฒนา นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์เทรนด์ความยั่งยืน

SCGC จะเป็นผู้นำในภูมิภาคควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่อาเซียน และมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับสากล สอดคล้องกับ 17 SDGs หลักบรรษัทภิบาล และมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับโลก อีกทั้งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วย นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ เทคโนโลยีสมัยใหมม่ด้านเคมีภัณฑ์ สินค้าและบริการด้านเคมีภัณฑ์ ที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นเลิศ และสอดคล้องกับ เทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และ เมกะเทรนด์