close

No Image

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

กรอบการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของ SCGC

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี (SCGC) มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGS) และ ESG

ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการสร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Growth)