close

No Image

คะแนนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

ผลการดำเนินงานโครงการของ SCGC

เพื่อตอบโจทย์ในการดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เอสซีจีซี ได้ริเริ่มโครงการเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยนำนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรเน้นการทำงานในรูปแบบที่สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ อุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม


2560
2561
2562
2563
2564
แบบสำรวจการมีส่วนร่วมกับชุมชน (%)

82

82

82

82

82

โครงการ CSR เพื่อ 17 SDGs และ ESG

โครงการ CSR ที่น่าสนใจ