close

No Image

สังคม

SCGC กับการดูแลทรัพยากรบุคคล

SCGC มีนโยบายที่ให้ความสำคัญสูงสุดในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ตั้งแต่วางแผนกำลังพล คัดเลือก พัฒนาความรู้ ทักษะ และรักษาทรัพยากรบุคคล โดยได้นำแนวคิด ระบบและเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยในระดับสากล มาพัฒนาและปรับใช้ให้เหมาะสม ตลอดจนมีการทบทวนผลกระทบจากสภาวะต่าง ๆ จากภายนอก มาวิเคราะห์และปรับปรุงให้สอดคล้องกับประเภทของธุรกิจ และคุณลักษณะของบุคลากรที่จะมาร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งนี้ แนวคิด นโยบาย ระบบ และเครื่องในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

การวางแผนกำลังพลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
การสรรหาและดูแลพนักงานที่มีความหลากหลาย
การบริหารค่าตอบแทน
และสวัสดิการ
ด้วยความเป็นธรรม
การบริหารผลงาน
เพื่อความเป็นเลิศ
การพัฒนาพนักงาน
อย่างเป็นระบบ
การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอื่นๆ

SCGC เล็งเห็นว่าการวางแผนกำลังผลเป็นงานขั้นต้นที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารองค์กร เรามั่นใจว่ากลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์จะสอดคล้องและสนับสนุนทิศทางการบริหารงานขององค์กรอยู่เสมอ เราคาดการณ์สถานการณ์ไม่เพียงแต่ในปัจจุบัน แต่ยังมองไปถึงแผนงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แปลงออกมาเป็นกลยุทธ์และความต้องการในเรื่องคน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรมีทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม ทั้งจำนวนและ ทักษะความสามารถ เพื่อรับมือกับสถานกรร์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที

SCGC เปิดโอกาส ส่งเสริมและดึงดูดให้บุคลากรที่มีความหลากหลายและแตกต่าง ทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ช่วงวัย (Generation) วัฒนธรรม ทัศนคติ คุณค่าที่ยึดถือ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นในงาน เข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกและสรรหาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม โดยจะยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based) และความหลากหลายของทรัพยากรบุคคลกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพ (Diverse Talents) เป็นปัจจัยหลักในการคัดเลือก และมีการกำหนดกระบวนการในการทดสอบวัดความรู้ คุณลักษณะ และสัมภาษณ์ บริษัทฯใช้ระบบคณะกรรมการในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงาน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายสายงาน สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก บริษัทฯ จะพิจารณาให้ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการที่เทียบเท่ากับองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าเป็นพนักงานใหม่จะได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ รวมถึงการอบรมและฝึกปฏิบัติในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่งานใดก็ตาม ก่อนส่งไปเรียนรู้และเริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงานที่พนักงานสังกัด โดยกำหนดโปรแกรมการเรียนรู้และจัดให้มีพนักงานพี่เลี้ยงทำหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความหลากหลาย สร้างแรงจูงใจให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของ SCGC

SCGC ยึดถือหลักความเป็นธรรมในการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงกำหนดนโยบาย ที่พิจารณาความเป็นธรรมภายใน จากหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล และความเป็นธรรมภายนอกจากการเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำ เพื่อเพิ่มโอกาสความเท่าเทียมในการดำรงชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานและครอบครัวพนักงาน


ในด้านการดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงสวัสดิการให้มีความยืดหยุ่น (Flexible Benefit) สอดคล้องกับความหลากหลายของกลุ่มพนักงาน รวมถึงความจำเป็นของพนักงานและครอบครัวที่แตกต่างกัน โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยเป็นหลัก

เรามุ่งเน้นการตอบสนองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จึงได้นำระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System) มาใช้ขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงระหว่างตัววัดทางธุรกิจ (Core Metrics) ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และภารกิจของแต่ละบุคคล (KPI) พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับพฤติกรรมในการทำงานที่ต้องช่วยเหลือสนับสนุนกัน (Collaboration) เพื่อให้พนักงานที่ประกอบด้วยหลากหลายหน่วยงาน ทำงานสอดประสานไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของบริษัทและช่วยยกระดับองค์กรไปข้างหน้า


สำหรับการบริหารผลงานของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลประกอบการของธุรกิจ เปรียบเทียบกับ

ที่ SCGC พนักงานทุกระดับ จะได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และทักษะในงานปัจจุบันและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสในงานใหม่ที่จะรับมอบหมายในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ และการตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย เช่น สไตล์ เชื้อชาติ วัฒนธรรม ทัศนคติ ความคิดเห็น และคุณค่าที่ยึดถือ โดยได้เชื่อมโยงหน้าที่งานกับสมรรถนะ (Competency) มีการประเมินความเสี่ยงของความพร้อมของบุคลากร (ร่างกาย จิตใจ และความสามารถ) ในงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งมีวิธีการและแผนพัฒนาที่จะช่วยให้ทำงานได้บรรลุตามเป้าหมาย ไปสู่แนวทางการพัฒนาพนักงานครบทุกมิติ ในรูปแบบ 70 : 20 : 10 ทั้งนี้ พนักงานแต่ละคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมพัฒนา อย่างน้อย 48 ชั่วโมงต่อปี


เนื้อหาหลักสูตรได้พัฒนาจากองค์ความรู้ภายในขององค์กรเอง และหลักสูตรที่พัฒนาโดยสถาบันชั้นนำ เช่น Harvard Business Publishing ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสายวิชาชีพ (Job Family) และหลักสูตรทั่วไปในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการบริหาร ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาภาวะผู้นำ ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย และการบริหารจัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าใจ (Collaboration and Teamwork with Care)


ในด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคนิคบริษัทได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Operation Excellence Training Center (OETC) ที่จังหวัดระยอง ที่มีเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานรวมถึงบุคคลภายนอกได้ใช้อบรมและฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานโรงงานปิโตรเคมี


นอกจากนี้ เรายังให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานที่มีศักยภาพไปศึกษาเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยประกอบด้วยทุนด้านการบริหารธุรกิจ Master of Business Administration (M.B.A.) และทุนด้าน Technical อาทิ ทุนด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ด้านดิจิทัล ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

SCGC ได้เตรียมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Key Talent) ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากความสามารถและผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้วางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยพนักงานจะได้หมุนเวียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ช่วยผลักดันกลยุทธ์ธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมในโครงการที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต


ในขณะเดียวกัน เราได้จัดการทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ (Strategic Position) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพพร้อมดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งสำคัญอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรองรับตำแหน่งที่เกิดจากทิศทางใหม่ของธุรกิจ รวมถึงเพิ่มบทบาทของพนักงานหญิงและพนักงานหญิงในระดับจัดการ เพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เราได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆ (Employee Engagement Survey) โดยใช้แนวคิด วิธีการและเครื่องมือที่สอดคล้องกับบริษัทชั้นนำระดับโลก มาวิเคราะห์ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และนำผลมาพิจารณาปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาองค์กรให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล

วันหยุดและวันลา

SCGC จัดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี โดยกำหนดวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ในส่วนของวันลานั้น ได้จัดให้มีการลาป่วย ลาป่วยเนื่องจากการทำงาน ลาเพื่อทำหมัน ลากิจ ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อฝึกอบรม ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาไปต่างประเทศ และลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร ตามระเบียบของบริษัท

การสนับสนุนเมื่อพนักงานมีบุตร

SCGC มีนโยบายในการดูแลพนักงานเมื่อมีบุตร โดยพนักงานหรือภรรยาของพนักงานสามารถเบิกค่าคลอดบุตร และบุตรสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าฉีดวัคซีนที่จำเป็น ตามระเบียบบริษัท นอกจากนี้ SCGC ยังจัดให้มีห้องสำหรับการปั้ม (Breast-feeding) ตามอาคารสถานที่ต่างๆ ของแต่ละบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานอีกด้วย

วันและเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น

SCGC กำหนดเวลาทำงานปกติไว้ไม่เกินสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง โดยที่บริษัทจะพิจารณากำหนดวันและเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น (Flexible working hours) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะงานของตำแหน่งงานต่างๆ ทั้งนี้ ขึ้นกับสภาพความจำเป็นของงานที่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสม

การจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา เราได้ดำเนินการโครงการทบทวนและออกแบบงานในมิติของสถานที่ปฏิบัติงาน โดยมีการจัดรูปแบบการทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

01

การทำงานที่สำนักงาน

02

การทำงานจากที่บ้านหรือ
ทำงานจากนอกสำนักงาน

03

การทำงานแบบผสมผสาน

ทั้งนี้เราได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ในราคาประหยัด การให้เบิกอุปกรณ์สำนักงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต (Internet network) การจัดให้มีโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ในการรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 (Covid-19) SCGC ยังให้การสนับสนุนจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด และชุดการตรวจหาเชื้อ (Antigen test kit) ให้แก่พนักงาน ครอบครัวพนักงาน และพนักงานคู่ธุรกิจ นอกจากนี้ เราได้ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานแบบผสมผสาน (Hybrid workplace) เพื่อรองรับพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานและโรงงาน โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นหลัก