close

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับลูกค้า


บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบท้ายนี้ (รวมเรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดําเนินการให้ลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลด้วย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทํานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบและทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา
   กับเรา เช่น เพื่อการขายสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ซึ่ง รวมถึง การจัดการบัญชีผู้ใช้ (Account)ของท่าน, การจัดส่งสินค้า, การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย และการคืนสินค้า และดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือ บริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ
  2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น
   (1) เพื่อให้เราสามารถจัดการพัฒนา และดําเนินการใด ๆ เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงการบริหาร
   จัดการและพัฒนาสินค้า และ/หรือบริการ (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น) การตรวจสอบและป้องกัน การฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่น ๆ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้า การบํารุงรักษา และการใช้ระบบไอที
   (2) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วน บุคคลของท่านด้วย เช่น การเข้าสถานที่ของเรา การเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
   (3) เพื่อดําเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การแจ้งข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ไดเร็กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่นทําแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์
   (4) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
  3. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
  4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคําสั่งของผู้ที่มีอํานาจตามกฎหมาย
  5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้
  6. กรณีที่ท่านให้ความยินยอม เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
   (1) เพื่อให้เรา บริษัทในกลุ่มของเรา และพันธมิตร ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล
   (2) เพื่อให้เราดําเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไปทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ 4
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  1. เมื่อท่านจะซื้อ หรือซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ รวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
   (1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี สถานที่เกิด สถานภาพ ที่อยู่ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจําตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง Line ID สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง ประวัติการสนทนาในแอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นต้น
   (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ สถานที่ทํางานเป็นต้น
   (3) ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น อาชีพ ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน เป็นต้น
   (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ เช่น ประวัติการซื้อสินค้า ประวัติการเคลมสินค้า ข้อร้องเรียน
   (5) ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เมื่อท่านติดต่อเรา หรือเราดูแลให้บริการหลังการขาย การทําวิจัย และการสัมภาษณ์
  2. เมื่อท่านเข้าชม และ/หรือชื่อสินค้าออนไลน์ หรือเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
   (1) ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก (Registration) เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมลล์ เบอร์มือถือ รหัสผ่าน
   (2) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้ เช่น IP Address และข้อมูลที่อยู่ (Location Data) หรือOther device identifier
   (3) ชนิดและเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่ท่านใช้ รวมถึงชนิดและเวอร์ชันของ plug-in ของเบราเซอร์
   (4) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone)
  3. เมื่อท่านติดต่อเรา หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับเรา เช่น ติดต่อ Contact Center การทํา Customer Satisfaction กิจกรรมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
   (1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด รูปถ่าย หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือ
   เดินทาง หมายเลขสมาชิกสําหรับการได้รับสิทธิประโยชน์ของสายการบินต่างๆ (เช่น หมายเลขของ Royal Orchid Plus เป็นต้น ) ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการแพ้อาหาร เป็นต้น
   (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่
   (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วมกิจกรรมในครั้งก่อน ๆ ภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม
  4. เราอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น
   (1) ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน แม้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลชนิดพิเศษโดยตรง เช่น เราจําเป็นต้องใช้บัตรประชาชนของท่าน ซึ่งมีข้อมูลศาสนา เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน หรือดําเนินการทางภาษี
   (2) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร เพื่อใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
  5. ในกรณีที่จําเป็น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก ท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการ จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน
 3. คุกกี้
  เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กําหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้
 4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
  1. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
  2. หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
  3. หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อํานาจปกครองให้เราทราบเพื่อให้เราสามารถดําเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองด้วย
 5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
  2. เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
  3. กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดําเนินการตามคําขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะ ยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จําเป็นสําหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ เราสามารถตอบสนองต่อคําขอของท่านในอนาตได้
 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
  1. เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
   (1) บริษัทในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีเพื่อให้บริการตามที่ท่านต้องการหรือที่ได้รับอนุญาตจากท่าน และเพื่อช่วยให้เราประสานงานติดต่อสื่อสารกับบริษัทในเครือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
   (2) บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของเรา (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้แทนจําหน่าย ของเรา ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (เช่น ไปรษณีย์) บริษัททัวร์และกลุ่มเครือข่ายของทัวร์ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการและทําหน้าที่ภายใต้การควบคุมของเรา เช่น ช่วยในการประมวลผลการทํารายการ ส่งโฆษณาสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือให้ความช่วยเหลือและ บริการแก่ท่าน บริษัทผู้ให้บริการการเดินทางทั้งทางบก อากาศ และน้ํา บริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรม และการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับชําระเงินแทน) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบ บล็อคเชน บริการส่ง SMS บริการ data analytics) ผู้ให้บริการจัดทําโปรแกรมและระบบไอที่ต่าง ๆ บริษัท ประกันผู้ตรวจสอบหน่วยงานทางด้านกฎหมายที่ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร สํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ (ในประเทศไทยหรือที่อื่น ใด) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหมายเรียก คําสั่งศาล หรือกระบวนการหรือข้อกําหนดทางกฎหมายอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายหรือกฎข้อบังคับของประเทศไทย หรือกฎหมายและกฎข้อบังคับของเขตอํานาจศาลอื่นที่ ใช้บังคับกับเรา หรือบริษัทในเครือของเรา และสถาบันการเงินอื่น ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วย ตรวจจับและป้องกันการกระทําที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการละเมิดอื่นๆ ต่อ นโยบายและข้อตกลงของเรา รวมถึงบุคคลอื่นที่จําเป็นเพื่อให้เราสามารถดําเนินธุรกิจและให้บริการแก่ ท่าน รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  2. เราจะกําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
 7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
  1. เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทําตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติ บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญาหรือเพื่อ ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจําเป็นเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ
  2. เราอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สําเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการ แพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกําหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
  3. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่าน สามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงเราจะกําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูล มีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้นและดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
 8. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือ การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทําลายโดยใช้ เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจํากัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสําคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการ ทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจําเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  1. ท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้
   (1) ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   (2) ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   (3) ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
   (4) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
   (5) ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymous)
   (6) ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   (7) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
   (8) ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
   รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เรา
   ได้รับคําร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
  2. ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดย คลิกที่นี่ หรือไปที่ https://rb.gy/cvbdh1
 10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มแยกตามแต่ละบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  2. กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-mail: Data.Privacy@scg.com

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทาง เว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็น ส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ

เอกสารแนบท้าย : บริษัทในกลุ่มและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล


ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2586-1111 , 0-2586-5561

บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

0 2586 4444 , 0-3868-3393-7 , 0 2586 2974
0-3868-3398

SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.

260 Orchard Road, #08-09 The Heeren Singapore 238855 , (65)6221-5368 , (65) 6221-5346

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด

เลขที่ 88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130

0-3868-5040-8 , 0-3891-1309

บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จํากัด

เลขที่ 239/2 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 

0-3868-2632-3 , 0-3868-2633 

บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด

เลขที่ 88 ถนน ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 

0-3893-7010 , 0-3803-5575

บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

0-2586-4779 , 0-2586-5453

Long Son Petrochemicals Co., Ltd.3rd Floor, Ruby Tower, No.12 3/2 Street, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam , (84) 283-911-8660
Norner AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8001 , (47) 3557-8125

Norner Research AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8002 , (47) 3557-8126

SCGN AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8003 ,(47) 3557-8127

Norner Verdandi AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8004 ,(47) 3557-8128

CO2 Technologies AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8005 ,(47) 3557-8129

PT TPC Indo Plastic and Chemicals

Kawasan Industri Maspion Unit V, Manyar-Sidomukti, Gresik 61151 Indonesia ,

(6231) 395-2945 , (6231) 395-2944

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงานระยอง: 8 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

โรงงานสมุทรปราการ: 19 หมู่ 9 ถนนเทศบาลสําโรงใต้ 21 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

0-2827-7272
0 38 925 200
02 385 9468-74 , 0-2827-7273
0 38 925 299

บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 16 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 

0-2827-7272
0 38 925 200 , 0-2827-7273
0 38 925 299

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงานสระบุรี: 42 หมู่ 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม SIL ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค สระบุรี 18140
โรงงานระยอง: 130 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 
0-2555-0888
0 36373 400
0 3889 2190 , 0-2586-2929
0 36373 412
0 3889 2200

บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด

สํานักงาน/โรงงาน: 130/3 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120

0-3889-2190-9 , 0 3889 2200

Chemtech Co., Ltd.

No.22 Doc Lap Avenue, VSIP Industrial Park, Thuan An Tow, Binh Dong Province, Vietnam ,

(84) 650-3784-992 , (84) 650-3784-993

SENFI UK Limited

100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, United Kingdom , 0-2586-4444

SENFI Swiss GmbH

c/o wadsack & co., treuhandgesellschaft, Zweigniederlassung , 0-2586-4444

บริษัทระยองไปป์ ไลน์ จํากัด

88 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-3893-7065 , 0-3803-5381

บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 ,

0-2586-1111 , 0-2586-5561

บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื0อเขตบางซื0อ กทม. 10800
โรงงาน: 18/1 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150,

0 2586 5560
038 684 447 , 0 2586 6220

Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.

No.8-11 Shwe Than Lwin Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar ,

(959) 863-3988

Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.

Au Phu Village, Thuan An District, Binh Dong Province, Vietnam ,
(84) 650-3710-993 , (84) 650-3740-065

TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.

Head Office: Unit 901-9th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory: Go Dau IZ., Long Thanh, Dong Nai Province, Vietnam ,
(84) 83-8234-730 , (84) 83-8234-725

บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

0 2586 3882, 0 2586 3886
038 911 000 , 0 2910 3117
038 911 309

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 88/3 ถ.ทางหลวง-สาย 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 ,

0 2586 3882, 0 2586 3886
0 3893 7000 , 0 2910 3117
0 3891 5317

Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.

Prey Speu Village, Sangkat Chom Chao, Khan Posenchey,Phnom Penh, Cambodia ,

(855) 23-882-072 , (855) 23-885-172

PT Nusantara Polymer Solutions

Wisma Barito Pacific, M Floor Mezzanine,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia ,
(6221) 535-5678 , (6221) 536-79185

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

240 Hau Giang Street, Ward 9, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam ,

(84) 83-9690-973 , (84) 83-9606-814

Northern Binh Minh Plastics One Member Limited Company

D1 road, D complex, Pho Noi A Industrial Zone, Van Lam district, Hung Yen province ,

(84) 221-3967-868 , (84) 221-3967-869

PT Berjaya Nawaplastic Indonesia

JL. Toljakarta Cikampek KM 37 Blok AA NO. 10 A & 11 Kawasan Industri Greenland International Industrial Center (GIIC), RT.00 RW.00, Sukamahi, Cikarang Pusat, Indonesia, 17530. ,
(6221) 2956-6526-28

บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130,

0-3891-1321-2 , 0-3891-1381

บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จํากัด

88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130,

0-3868-5040-8 , 0-3891-1309

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้มาเข้าติดต่อ

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้มาเข้าติดต่อ

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบท้ายนี้ (รวมเรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้มาเข้าติดต่อ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับ ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทํานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และทําลายข้อมูลส่วน บุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมของเรา หรือเมื่อท่านเข้ามาติดต่อเราเพื่อให้ดําเนินการใด ๆ
  2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น เช่น
   1. เพื่อให้เราบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
   2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมการเข้าถึงอาคาร บริเวณภายในอาคาร และอินเตอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและการตรวจจับอาชญากรรม เป็นหลักฐานในการสืบสวนสอบสวน ทั้งกรณีมาตรการภายในบริษัท และการดําเนินการของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
  3. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
  4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคําสั่งของผู้ที่มีอํานาจตามกฎหมาย
  5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้
  6. กรณีที่ท่านให้ความยินยอมเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ 4 
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  1. เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของเรา ไม่ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะจัดโดยเรา หรือบุคคลที่เราว่าจ้าง หรือเป็นกิจกรรมที่เรามีส่วนร่วมในการจัด เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมของเรา หรือเข้ามาใน บริเวณพื้นที่ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เช่น
   • ข้อมูลสําหรับการลงทะเบียน และการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล แชทออนไลน์ โซเชียลมีเดีย 
   • ภาพและเสียง ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (บันทึกในการสัมมนาผ่านรูปถ่าย และวีดิโอในสถานที่จัดกิจกรรมของเรา)
   • กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ท่านเคยเข้าร่วมในอดีตหรือที่เคยลงทะเบียนไว้
   • รายละเอียดการชําระเงินและธุรกรรมทางการเงินของท่านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
  2. เมื่อท่านเป็นบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาบริเวณพื้นที่ของเรา เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดย
   1. เมื่อท่านเข้าในบริเวณพื้นที่ของเรามีการเก็บภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“กล้อง CCTV”) ของเราทั้งนี้ เราไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้อง CCTV อย่างไรก็ดีเราจะติดป้ายให้ทราบว่ามีการใช้กล้องCCTV ในบริเวณพื้นที่ของเรา
   2. บันทึกของผู้มาติดต่อ (Visitor records)
    • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เช่น ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลตามบัตรประจําประชาชน หรือ หลักฐานอื่นทํานองเดียวกัน
    • เมื่อท่านต้องการเข้ามาภายในบริเวณบริษัทของเราด้วยยานพาหนะ เราจะเก็บหมายเลขทะเบียนพาหนะ
   3. เมื่อท่านใช้บริการ Wi-Fi ของเรา ท่านต้องทําการลงทะเบียน โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อดําเนินการให้บริการ Wi-Fi แก่ท่าน เช่น ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
  3. เราอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น
   • ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน แม้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลชนิดพิเศษโดยตรง เช่น เราจําเป็นต้องใช้บัตรประชาชนของท่าน ซึ่งมีข้อมูลศาสนา เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน
   • ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร เพื่อใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
  4. ในกรณีที่จําเป็น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน 
 3. การใช้คุกกี้
  เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กําหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้
 4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
  1. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
  2. หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
  3. หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อํานาจปกครองให้เราทราบเพื่อให้เราสามารถดําเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองด้วย
 5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
  2. กรณีกล้อง CCTV เราจะเก็บข้อมูล
   • ในสถานการณ์ปกติ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไว้นานถึง 30 วัน
   • ในกรณีจําเป็น เช่น กรณีที่จําเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดี หรือกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรักษาไว้เกินกว่า 30 วันและบริษัทจะดําเนินการลบข้อมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัยเมื่อเสร็จสิ้นวัตถุประสงค์นั้น ๆ แล้ว
  3. เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
  4. กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดําเนินการตามคําขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เรา จะ ยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จําเป็นสําหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ เราสามารถตอบสนองต่อคําขอของท่านในอนาคตได้
 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
  1. เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
   1. บริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบท้าย และ
   2. บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของเรา (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ให้บริการที่ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการกล้อง CCTV ผู้จัดงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน บริการส่ง SMS บริการ data analytics) ผู้ให้บริการจัดทําโปรแกรม และระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอื่นที่จําเป็นเพื่อให้เราสามารถดําเนินการ ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  2. เราจะกําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย ปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
 7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
  1. เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทําตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติ บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา หรือเพื่อ ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจําเป็นเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ
  2. เราอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สําเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการ แพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกําหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
  3. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่าน สามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงเราจะกําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูล มีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
 8. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราและเราได้นํามาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือ การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทําลายโดยใช้ เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจํากัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสําคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึงใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการ ทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจําเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  1. ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้
   • ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
   • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
   • ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymous)
   • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
   • ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคําร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
  2. ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดย คลิกที่นี่ หรือไปที่ https://pb.gy/cvbdh1
 10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) สถานที่ติดต่อ: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มแยกตามแต่ละบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  3. กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ e-mail: Data Privacy@scg.com

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทาง เว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็น ส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ


เอกสารแนบท้าย : บริษัทในกลุ่มและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล


ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2586-1111 , 0-2586-5561

บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

0 2586 4444 , 0-3868-3393-7 , 0 2586 2974
0-3868-3398

SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.

260 Orchard Road, #08-09 The Heeren Singapore 238855 , (65)6221-5368 , (65) 6221-5346

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด

เลขที่ 88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130

0-3868-5040-8 , 0-3891-1309

บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จํากัด

เลขที่ 239/2 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 

0-3868-2632-3 , 0-3868-2633 

บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด

เลขที่ 88 ถนน ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 

0-3893-7010 , 0-3803-5575

บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

0-2586-4779 , 0-2586-5453

Long Son Petrochemicals Co., Ltd.3rd Floor, Ruby Tower, No.12 3/2 Street, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam , (84) 283-911-8660
Norner AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8001 , (47) 3557-8125

Norner Research AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8002 , (47) 3557-8126

SCGN AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8003 ,(47) 3557-8127

Norner Verdandi AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8004 ,(47) 3557-8128

CO2 Technologies AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8005 ,(47) 3557-8129

PT TPC Indo Plastic and Chemicals

Kawasan Industri Maspion Unit V, Manyar-Sidomukti, Gresik 61151 Indonesia ,

(6231) 395-2945 , (6231) 395-2944

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงานระยอง: 8 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

โรงงานสมุทรปราการ: 19 หมู่ 9 ถนนเทศบาลสําโรงใต้ 21 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

0-2827-7272
0 38 925 200
02 385 9468-74 , 0-2827-7273
0 38 925 299

บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 16 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 

0-2827-7272
0 38 925 200 , 0-2827-7273
0 38 925 299

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงานสระบุรี: 42 หมู่ 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม SIL ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค สระบุรี 18140
โรงงานระยอง: 130 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 
0-2555-0888
0 36373 400
0 3889 2190 , 0-2586-2929
0 36373 412
0 3889 2200

บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด

สํานักงาน/โรงงาน: 130/3 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120

0-3889-2190-9 , 0 3889 2200

Chemtech Co., Ltd.

No.22 Doc Lap Avenue, VSIP Industrial Park, Thuan An Tow, Binh Dong Province, Vietnam ,

(84) 650-3784-992 , (84) 650-3784-993

SENFI UK Limited

100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, United Kingdom , 0-2586-4444

SENFI Swiss GmbH

c/o wadsack & co., treuhandgesellschaft, Zweigniederlassung , 0-2586-4444

บริษัทระยองไปป์ ไลน์ จํากัด

88 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-3893-7065 , 0-3803-5381

บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 ,

0-2586-1111 , 0-2586-5561

บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื0อเขตบางซื0อ กทม. 10800
โรงงาน: 18/1 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150,

0 2586 5560
038 684 447 , 0 2586 6220

Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.

No.8-11 Shwe Than Lwin Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar ,

(959) 863-3988

Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.

Au Phu Village, Thuan An District, Binh Dong Province, Vietnam ,
(84) 650-3710-993 , (84) 650-3740-065

TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.

Head Office: Unit 901-9th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory: Go Dau IZ., Long Thanh, Dong Nai Province, Vietnam ,
(84) 83-8234-730 , (84) 83-8234-725

บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

0 2586 3882, 0 2586 3886
038 911 000 , 0 2910 3117
038 911 309

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 88/3 ถ.ทางหลวง-สาย 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 ,

0 2586 3882, 0 2586 3886
0 3893 7000 , 0 2910 3117
0 3891 5317

Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.

Prey Speu Village, Sangkat Chom Chao, Khan Posenchey,Phnom Penh, Cambodia ,

(855) 23-882-072 , (855) 23-885-172

PT Nusantara Polymer Solutions

Wisma Barito Pacific, M Floor Mezzanine,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia ,
(6221) 535-5678 , (6221) 536-79185

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

240 Hau Giang Street, Ward 9, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam ,

(84) 83-9690-973 , (84) 83-9606-814

Northern Binh Minh Plastics One Member Limited Company

D1 road, D complex, Pho Noi A Industrial Zone, Van Lam district, Hung Yen province ,

(84) 221-3967-868 , (84) 221-3967-869

PT Berjaya Nawaplastic Indonesia

JL. Toljakarta Cikampek KM 37 Blok AA NO. 10 A & 11 Kawasan Industri Greenland International Industrial Center (GIIC), RT.00 RW.00, Sukamahi, Cikarang Pusat, Indonesia, 17530. ,
(6221) 2956-6526-28

บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130,

0-3891-1321-2 , 0-3891-1381

บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จํากัด

88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130,

0-3868-5040-8 , 0-3891-1309

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบท้ายนี้ (รวมเรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ (“ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทํานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งช่องทาง ออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การบริหารจัดการบริษัท (เช่น การเริ่มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การประชุมผู้ถือหุ้น การสรรหาและเป็นกรรมการบริษัท การ ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจัดการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นกู้ การจ่ายเงินปันผล การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ การจัดทําบัญชีและรายงาน การตรวจสอบ เอกสารตามกฎหมาย การจัดส่งเอกสารหรือ หนังสือต่าง ๆ รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ของการเป็นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี)
  2. เพื่อใช้ในการดําเนินการตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกแอปพลิเคชันและกลุ่มสิทธิประโยชน์สําหรับท่าน เช่น เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ เพื่อให้ท่านสามารถรับสิทธิ และข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมของการเป็นสมาชิก และเพื่อใช้ในการจัดการบัญชีผู้ใช้ (Account) ของท่านในแอปพลิเคชัน
  3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการบริษัท การบันทึกภาพหรือเสียงการประชุม การรักษาความปลอดภัย การจัดกิจกรรม หรือการส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ หรือกรรมการ รวมถึงเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
  4. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณี ฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดต่อ
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงผู้รับมอบอํานาจหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อท่านจองซื้อ เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง รวมทั้งผ่านทาง นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ช่องทางการติดต่อ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด เลขประจําตัวผู้เสียภาษี เลขประจําตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล บัญชีธนาคาร จํานวนหุ้น
  2. กรณีที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกหรือได้รับการเสนอให้เป็นสมาชิกแอปพลิเคชันและกลุ่มสิทธิประโยชน์สําหรับท่าน เช่น เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น ประวัติสุขภาพ ข้อมูล ความชอบและข้อมูลผู้ติดตาม หมายเลขสมาชิกสายการบิน ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวของท่าน ทั้งนี้ ท่าน จะเป็นผู้แจ้งแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบ
  3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่กํากับดูแล ข้อมูลที่มีการเปิดเผยสู่สาธารณะ ดังนี้
   1. ในกระบวนการสรรหา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้ เช่น ชื่อนามสกุล เพศ เลขที่บัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ส่วนสูง
   2. สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น การจ่ายค่าตอบแทน การจัดอบรม กิจกรรม สถานะการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตร บิดามารดา พี่น้อง หมู่โลหิต หมายเลขบัญชีธนาคาร อีเมล ประวัติการศึกษา อาชีพ ประวัติการทํางาน การเป็นกรรมการหรือมีตําแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการชุดย่อยหรือผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และข้อมูลอื่นตามที่กฎหมายหรือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีกําหนด
   3. เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของเรา เราอาจมีการจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมโดยขอความยินยอมจากท่านเป็นกรณีไป
   4. เราอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามที่กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลการแพ้ยา เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ กิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็นรายกรณี ไปและจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้อง คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน
 1. การใช้คุกกี้
  เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กําหนดไว้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้
 1. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
  1. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
  2. หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
  3. หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อํานาจปกครองให้เราทราบเพื่อให้เราสามารถดําเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองด้วย
 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถ กําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจ คาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
  2. เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเรา จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บ รักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
  1. เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
   1. บริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบท้าย และ
   2. บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเรา (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น หน่วยงานรัฐ (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ ศาลหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดี) ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดการประชุม สถาบันการเงิน ผู้รับประกันและตัวแทนหรือนายหน้าของผู้รับประกัน บริษัทหลักทรัพย์ พันธมิตรและคู่ธุรกิจ ที่ปรึกษา ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ และบุคคลอื่นที่จําเป็นเพื่อให้สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
   3.  เราจะกําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย ปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
  1. เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทําตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติ บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา หรือเพื่อ ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจําเป็นเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ
  2. เราอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สําเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการ แพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกําหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
  3. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่าน สามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงเราจะกําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูล มีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
 1. มาตรการการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสําคัญ เราได้นํามาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและ การบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทําลายโดยใช้เทคโนโลยีและ ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจํากัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับ อนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสําคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เราจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มี การทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจําเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพใน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
 1. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  1. ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้
   1. ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   2. ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   3. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (4) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
   4. ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymization)
   5. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   6. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
   7. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคําร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
   8. ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดย คลิกที่นี่ หรือไปที่ https://tb.gy/cvbdh1
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มแยกตามแต่ละบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  2. กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-mail: Data.Privacy@scg.com

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทาง เว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็น ส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ


เอกสารแนบท้าย : บริษัทในกลุ่มและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล


ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2586-1111 , 0-2586-5561

บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

0 2586 4444 , 0-3868-3393-7 , 0 2586 2974
0-3868-3398

SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.

260 Orchard Road, #08-09 The Heeren Singapore 238855 , (65)6221-5368 , (65) 6221-5346

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด

เลขที่ 88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130

0-3868-5040-8 , 0-3891-1309

บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จํากัด

เลขที่ 239/2 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 

0-3868-2632-3 , 0-3868-2633 

บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด

เลขที่ 88 ถนน ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 

0-3893-7010 , 0-3803-5575

บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

0-2586-4779 , 0-2586-5453

Long Son Petrochemicals Co., Ltd.3rd Floor, Ruby Tower, No.12 3/2 Street, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam , (84) 283-911-8660
Norner AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8001 , (47) 3557-8125

Norner Research AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8002 , (47) 3557-8126

SCGN AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8003 ,(47) 3557-8127

Norner Verdandi AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8004 ,(47) 3557-8128

CO2 Technologies AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8005 ,(47) 3557-8129

PT TPC Indo Plastic and Chemicals

Kawasan Industri Maspion Unit V, Manyar-Sidomukti, Gresik 61151 Indonesia ,

(6231) 395-2945 , (6231) 395-2944

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงานระยอง: 8 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

โรงงานสมุทรปราการ: 19 หมู่ 9 ถนนเทศบาลสําโรงใต้ 21 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

0-2827-7272
0 38 925 200
02 385 9468-74 , 0-2827-7273
0 38 925 299

บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 16 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 

0-2827-7272
0 38 925 200 , 0-2827-7273
0 38 925 299

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงานสระบุรี: 42 หมู่ 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม SIL ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค สระบุรี 18140
โรงงานระยอง: 130 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 
0-2555-0888
0 36373 400
0 3889 2190 , 0-2586-2929
0 36373 412
0 3889 2200

บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด

สํานักงาน/โรงงาน: 130/3 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120

0-3889-2190-9 , 0 3889 2200

Chemtech Co., Ltd.

No.22 Doc Lap Avenue, VSIP Industrial Park, Thuan An Tow, Binh Dong Province, Vietnam ,

(84) 650-3784-992 , (84) 650-3784-993

SENFI UK Limited

100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, United Kingdom , 0-2586-4444

SENFI Swiss GmbH

c/o wadsack & co., treuhandgesellschaft, Zweigniederlassung , 0-2586-4444

บริษัทระยองไปป์ ไลน์ จํากัด

88 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-3893-7065 , 0-3803-5381

บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 ,

0-2586-1111 , 0-2586-5561

บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื0อเขตบางซื0อ กทม. 10800
โรงงาน: 18/1 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150,

0 2586 5560
038 684 447 , 0 2586 6220

Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.

No.8-11 Shwe Than Lwin Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar ,

(959) 863-3988

Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.

Au Phu Village, Thuan An District, Binh Dong Province, Vietnam ,
(84) 650-3710-993 , (84) 650-3740-065

TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.

Head Office: Unit 901-9th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory: Go Dau IZ., Long Thanh, Dong Nai Province, Vietnam ,
(84) 83-8234-730 , (84) 83-8234-725

บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

0 2586 3882, 0 2586 3886
038 911 000 , 0 2910 3117
038 911 309

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 88/3 ถ.ทางหลวง-สาย 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 ,

0 2586 3882, 0 2586 3886
0 3893 7000 , 0 2910 3117
0 3891 5317

Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.

Prey Speu Village, Sangkat Chom Chao, Khan Posenchey,Phnom Penh, Cambodia ,

(855) 23-882-072 , (855) 23-885-172

PT Nusantara Polymer Solutions

Wisma Barito Pacific, M Floor Mezzanine,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia ,
(6221) 535-5678 , (6221) 536-79185

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

240 Hau Giang Street, Ward 9, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam ,

(84) 83-9690-973 , (84) 83-9606-814

Northern Binh Minh Plastics One Member Limited Company

D1 road, D complex, Pho Noi A Industrial Zone, Van Lam district, Hung Yen province ,

(84) 221-3967-868 , (84) 221-3967-869

PT Berjaya Nawaplastic Indonesia

JL. Toljakarta Cikampek KM 37 Blok AA NO. 10 A & 11 Kawasan Industri Greenland International Industrial Center (GIIC), RT.00 RW.00, Sukamahi, Cikarang Pusat, Indonesia, 17530. ,
(6221) 2956-6526-28

บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130,

0-3891-1321-2 , 0-3891-1381

บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จํากัด

88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130,

0-3868-5040-8 , 0-3891-1309

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้สมัครเข้าเป็นพนักงาน ผู้สมัครเข้าฝึกงาน และผู้ฝึกงาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้สมัครเข้าเป็นพนักงาน ผู้สมัครเข้าฝึกงาน และผู้ฝึกงาน


บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบท้ายนี้ (รวมเรียกว่า “เรา”) เคารพ สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครเข้าเป็นพนักงาน ผู้สมัครเข้าฝึกงาน และผู้ฝึกงาน (รวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทํานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบ ถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และทําลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ดังนี้


 1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
  1. เพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านในการสมัครงานกับเรา เช่น การดําเนินการตามกระบวนการสรรหาการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกก่อนการทําสัญญาจ้างเป็นพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงการเข้าฝึกงาน การจ่ายค่าตอบแทนการฝึกงาน การได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการฝึกงาน 
  2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น เช่น วิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูล การบริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การประเมินผลการฝึกงาน การส่งข่าวสารที่ เกี่ยวกับตําแหน่งงาน การจัดทําสัญญาฝึกงานหรือสัญญาจ้างงานในกรณีที่ท่านผ่านการคัดเลือก การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฏหมาย 
  3. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
  4. 1เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคําสั่งของผู้ที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
  5. เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา 
  6. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ เช่น การยินยอมให้ส่งข้อมูลการสมัครเข้าทํางานหรือการสมัครเข้าฝึกงานของท่านแก่บริษัทในกลุ่มเอสซีจี
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  1. ข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในใบสมัคร ดังนี้
   1. ข้อมูลตามเอกสารที่ท่านส่งมอบให้แก่เรา เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงานใบ สมัครงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน 
   2. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด น้ำหนัก ส่วนสูง เลขที่บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หมู่เลือด สัญชาติ ศาสนา สถานะการสมรส 
   3. ข้อมูลในการติดต่อกับท่าน เช่น ที่อยู่ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย 
   4. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน เช่น สามารปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้หรือไม่ พื้นที่ที่ต้องการปฏิบัติงาน 
   5. ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเกิด สัญชาติ หมู่โลหิต การศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
   6. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของท่าน 
   7. รูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหว 
   8. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของท่าน เช่น ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันมหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ผลการศึกษา ผล การทดสอบ สิทธิในการทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา และความสามารถอื่น ๆ ข้อมูลจากการอ้างอิงที่ท่านได้ให้แก่เรา 
   9. ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทํางานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ตําแหน่งงาน รายละเอียดของนายจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับ 
   10. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้ 
   11. ข้อมูลเกี่ยวกับภาระทางทหาร 
   12. ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
   13. รายละเอียดของบุคคลที่อ้างถึง และรายละเอียดของผู้ที่เราสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
  2. ข้อมูลจากการทําแบบทดสอบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของท่าน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนะคติ ความถนัด ทักษะภาวะความเป็นผู้นํา ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกตและวิเคราะห์ของเราในระหว่างที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา 
  3. ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการรายงานหน่วยงานที่กํากับดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน 
  4. ข้อมูลที่รวบรวมจากท่าน เช่น ข้อมูลที่ท่านระบุหรือให้ไว้แก่เรา ข้อมูลที่ท่านแจ้งแก่เราในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ข้อมูลของท่านจากการทําแบบทดสอบต่าง ๆ ข้อมูลท่านให้ไว้ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา 
  5. ข้อมูลที่ท่านเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชั่น เครื่องมือ แบบสอบถาม และบริการต่าง ๆของเรา 
  6. เอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน เช่น สําเนาเอกสารที่หน่วยงานขอรัฐออกให้ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง และสําเนาเอกสารที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนออกให้ เช่นสําเนาทะเบียนบ้าน ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน 
  7. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการสรรหาและคัดเลือกพนักงานหรือนักศึกษาฝึกงานการปฏิบัติตามสัญญาการฝึกงานการดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการ การวิเคราะห์และการบริหารงานของเราและการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ 
  8. สําหรับผู้ฝึกงาน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น
   1. ข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
   2. บัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงฝีกงาน 
   3. ลักษณะของผู้ฝึกงานและข้อมูลจากการฝึกงาน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นํา ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความมีวินัย หรือลักษณะอื่น ๆ รวมถึง การบันทึกเวลาเข้าออกงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลการฝึกงาน 
   4. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รายละเอียดของผู้แนะนํา 
  9. กรณีที่ท่านได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานเราจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มตามที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับพนักงาน
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ 
  1. เราอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 
  2. เราอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
   1. ข้อมูลสุขภาพ เช่น น้ําหนัก ส่วนสูง โรคประจําตัว ตาบอดสี ผลการตรวจร่างกาย ข้อมูลการแพ้อาหารข้อมูลการแพ้ยา หมู่โลหิต ใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษาพยาบาล เพื่อการคุ้มครองแรงงาน การประเมินความสามารถในการทํางาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   2. ข้อมูลชีวภาพ (biometric data) เช่น ข้อมูลจําลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า เพื่อใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น 
   3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ เรา หรือของบุคคลอื่น 
   4. ความเชื่อในลัทธิศาสนา ปรัชญา เชื้อชาติ สัญชาติ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรมข้อมูลชีวภาพ เพื่อประกอบการจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรม และสวัสดิการที่เหมาะสมกับ พนักงาน รวมถึงเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน 
   5. ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้เป็นข้อมูลที่ เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม และสวัสดิการของพนักงาน 
  3. ในกรณีที่จําเป็น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน 
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ซึ่งจะเก็บจากการหลักฐานที่ท่านนํามาแสดงหรือหรือท่านยินยอมให้ตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเราจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกําหนด 
 4. การใช้คุกกี้
  เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กําหนดไว้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้
 5. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
  1. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว 
  2. หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
  3. ในกรณีที่เราจําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่น ท่านรับรองว่าท่านมีอํานาจกระทําการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และในการให้ความยินยอมแก่เราในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
  1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) 
  2. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจแตกต่างกันไปตามกิจกรรมการประมวลผล ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
  3. เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาความเหมาะสมของท่านในตําแหน่งนั้นเพื่อใช้ในการพิจารณาและติดต่อกับท่านในกรณีที่มีตําแหน่งงานอื่นที่เราเห็นว่าอาจเหมาะสมกับท่านใน ระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้าเป็นพนักงาน หรือเข้าฝึกงาน และหากท่านไม่ ต้องการให้เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งงานอื่น ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 
  4. กรณีที่ท่านผ่านการคัดเลือกเข้าทํางานเป็นพนักงาน หรือเข้าฝึกงาน เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปในระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจ้างงานพนักงาน หรือการฝึกงานของท่าน 
  5. กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดําเนินการตามคําขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดีเราจะ ยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จําเป็นสําหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อคําขอของท่านในอนาคตได้ 
  6. ราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
 7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น 
  1. เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
   1. บริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบท้าย และ 
   2. บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของเรา (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ให้บริการ เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร การจ้างงาน การรักษาความปลอดภัย การ ตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบันการเงิน คู่ธุรกิจ ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอื่นที่จําเป็นเพื่อให้เราสามารถดําเนินธุรกิจและ ให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  2. เราจะกําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย ปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
 8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
  1. เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทําตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติ บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา หรือเพื่อ ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจําเป็นเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ 
  2. เราอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สําเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการ แพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกําหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 
  3. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่าน สามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฏหมาย รวมถึงเราจะกําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูล มีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้นและดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ 
 9. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
  1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราและเราได้นํามาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือ การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทําลายโดยใช้ เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจํากัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสําคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
  2. เราจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการ ดังกล่าวเมื่อมีความจําเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยที่เหมาะสม
 10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  1. ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้ 
   • ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กําหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 
   • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน 
   • ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymization) 
   • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
   • ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   • ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคําร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด 
  2. ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดย คลิกที่นี่ หรือไปที่ https://rb.gy/cvbdh1
 11. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มแยกตามแต่ละบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 
  2. กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ e-mail: Data.Privacy@scg.com

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ

เอกสารแนบท้าย : บริษัทในกลุ่มและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล


ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2586-1111 , 0-2586-5561

บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

0 2586 4444 , 0-3868-3393-7 , 0 2586 2974
0-3868-3398

SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.

260 Orchard Road, #08-09 The Heeren Singapore 238855 , (65)6221-5368 , (65) 6221-5346

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด

เลขที่ 88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130

0-3868-5040-8 , 0-3891-1309

บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จํากัด

เลขที่ 239/2 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 

0-3868-2632-3 , 0-3868-2633 

บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด

เลขที่ 88 ถนน ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 

0-3893-7010 , 0-3803-5575

บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

0-2586-4779 , 0-2586-5453

Long Son Petrochemicals Co., Ltd.3rd Floor, Ruby Tower, No.12 3/2 Street, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam , (84) 283-911-8660
Norner AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8001 , (47) 3557-8125

Norner Research AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8002 , (47) 3557-8126

SCGN AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8003 ,(47) 3557-8127

Norner Verdandi AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8004 ,(47) 3557-8128

CO2 Technologies AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8005 ,(47) 3557-8129

PT TPC Indo Plastic and Chemicals

Kawasan Industri Maspion Unit V, Manyar-Sidomukti, Gresik 61151 Indonesia ,

(6231) 395-2945 , (6231) 395-2944

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงานระยอง: 8 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

โรงงานสมุทรปราการ: 19 หมู่ 9 ถนนเทศบาลสําโรงใต้ 21 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

0-2827-7272
0 38 925 200
02 385 9468-74 , 0-2827-7273
0 38 925 299

บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 16 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 

0-2827-7272
0 38 925 200 , 0-2827-7273
0 38 925 299

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงานสระบุรี: 42 หมู่ 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม SIL ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค สระบุรี 18140
โรงงานระยอง: 130 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 
0-2555-0888
0 36373 400
0 3889 2190 , 0-2586-2929
0 36373 412
0 3889 2200

บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด

สํานักงาน/โรงงาน: 130/3 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120

0-3889-2190-9 , 0 3889 2200

Chemtech Co., Ltd.

No.22 Doc Lap Avenue, VSIP Industrial Park, Thuan An Tow, Binh Dong Province, Vietnam ,

(84) 650-3784-992 , (84) 650-3784-993

SENFI UK Limited

100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, United Kingdom , 0-2586-4444

SENFI Swiss GmbH

c/o wadsack & co., treuhandgesellschaft, Zweigniederlassung , 0-2586-4444

บริษัทระยองไปป์ ไลน์ จํากัด

88 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-3893-7065 , 0-3803-5381

บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 ,

0-2586-1111 , 0-2586-5561

บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื0อเขตบางซื0อ กทม. 10800
โรงงาน: 18/1 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150,

0 2586 5560
038 684 447 , 0 2586 6220

Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.

No.8-11 Shwe Than Lwin Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar ,

(959) 863-3988

Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.

Au Phu Village, Thuan An District, Binh Dong Province, Vietnam ,
(84) 650-3710-993 , (84) 650-3740-065

TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.

Head Office: Unit 901-9th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory: Go Dau IZ., Long Thanh, Dong Nai Province, Vietnam ,
(84) 83-8234-730 , (84) 83-8234-725

บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

0 2586 3882, 0 2586 3886
038 911 000 , 0 2910 3117
038 911 309

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 88/3 ถ.ทางหลวง-สาย 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 ,

0 2586 3882, 0 2586 3886
0 3893 7000 , 0 2910 3117
0 3891 5317

Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.

Prey Speu Village, Sangkat Chom Chao, Khan Posenchey,Phnom Penh, Cambodia ,

(855) 23-882-072 , (855) 23-885-172

PT Nusantara Polymer Solutions

Wisma Barito Pacific, M Floor Mezzanine,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia ,
(6221) 535-5678 , (6221) 536-79185

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

240 Hau Giang Street, Ward 9, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam ,

(84) 83-9690-973 , (84) 83-9606-814

Northern Binh Minh Plastics One Member Limited Company

D1 road, D complex, Pho Noi A Industrial Zone, Van Lam district, Hung Yen province ,

(84) 221-3967-868 , (84) 221-3967-869

PT Berjaya Nawaplastic Indonesia

JL. Toljakarta Cikampek KM 37 Blok AA NO. 10 A & 11 Kawasan Industri Greenland International Industrial Center (GIIC), RT.00 RW.00, Sukamahi, Cikarang Pusat, Indonesia, 17530. ,
(6221) 2956-6526-28

บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130,

0-3891-1321-2 , 0-3891-1381

บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จํากัด

88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130,

0-3868-5040-8 , 0-3891-1309

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับพนักงาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับพนักงาน

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบท้ายนี้ (รวมเรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทํา นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทั้งช่องทางออนไลน์ และ ช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของพนักงานก่อนเข้าทําสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งพนักงานเป็น
   คู่สัญญากับเรา เช่น จัดทําสัญญาจ้างงาน ข้อตกลง การปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน การปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท จรรยาบรรณ การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน การโยกย้ายพนักงาน การส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในองค์กรอื่น (Secondment) การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาตําแหน่งงานและค่าตอบแทน การบริหารและการดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
  2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคําสั่งของผู้ที่มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคม กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน กฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ
  3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์การศึกษาวิเคราะห์และจัดสรรกําลังคน การพัฒนาพนักงาน การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการ ด้านการประกันภัย และสวัสดิการอื่น ๆ ของพนักงาน เช่น สถานพยาบาล โรงอาหาร ศูนย์กีฬา สถานที่ออก กําลังกาย การดําเนินการเรื่องกิจกรรมพนักงาน การบริหารด้านการเงินและงบประมาณ การติดต่อภายใน การ ติดต่อกับบุคคลภายนอก การดําเนินการต่าง ๆ ทางทะเบียน การมอบอํานาจ การจัดทําหนังสือรับรอง การ จัดทําเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ การจัดทํารายงานการส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการ/หน่วยงานกํากับดูแล การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากพนักงาน การวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูล เกี่ยวกับประวัติการทํางาน การติดต่อ ส่งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การ ระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และอาชญากรรม การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการทุจริต คดีหรือข้อพิพาทต่างๆ การดูแลพนักงานหลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
  4. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนักงานหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
  5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้
  6. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามความยินยอมที่พนักงานได้ให้ไว้ในแต่ละคราว
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  1. ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาพนักงาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงานใบสมัครงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน
  2. ข้อมูลในการติดต่อกับพนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลโซเชียลมีเดีย
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของพนักงาน เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส ความสนใจ ความคิดเห็น
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก ครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของพนักงานที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา มารดา ผู้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ ก่อนการให้ข้อมูลกับเรา ให้พนักงานแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย
  5. รูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหว
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของพนักงาน เช่น ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันมหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ผลการศึกษา ผลการ ทดสอบ สิทธิในการทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา และ ความสามารถอื่น ๆ ข้อมูลจากการอ้างอิงที่พนักงานได้ให้แก่เรา
  7. ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทํางานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ตําแหน่งงาน รายละเอียดของนายจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับ
  8. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้
  9. ข้อมูลเกี่ยวกับภาระทางทหาร
  10. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพนักงาน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นํา ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจได้มาจากการ สังเกตและวิเคราะห์ของเราและพนักงานของเราในระหว่างการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
  11. ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการรายงานหน่วยงานที่กํากับดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
   ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  12. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน รายได้ ภาษี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงินรายการยกเว้นหรือหักลดหย่อนทางภาษี การถือหลักทรัพย์ของบริษัทในเอสซีจี ชื่อบริษัทหลักทรัพย์
  13. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม การคุ้มครองแรงงาน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับตามข้อบังคับและระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัท
  14. บันทึกการเข้าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การทํางานล่วงเวลา การขาดและลางาน
  15. ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตําแหน่งงาน การเข้าประชุม การให้ความเห็น ในการที่เป็นกรรมการบริษัท จะมีการเพิ่มเติมข้อมูล ประวัติกรรมการ ทะเบียนกรรมการ
  16. ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ระบบโครงข่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของเราและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  17. ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับเรา เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การตอบแบบสํารวจ การตอบแบบประเมิน
  18. ข้อมูลที่พนักงานเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมินและเอกสารต่าง ๆ ของเรา
  19. สําเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของพนักงาน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสาร อื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร์
  20. รายละเอียดของผู้ที่เราสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
  21. ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ และกรณีที่พนักงานขับขี่ยานพาหนะที่เราจัดหาให้ เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของพนักงานด้วย
  22. ข้อมูลอื่นที่จําเป็นต่อการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ข้อมูลข้อมูลการถือหุ้นและความสัมพันธ์กับคู่ธุรกิจ
  23. ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทั้งในกรณีที่พนักงานประสบอุบัติเหตุในเวลางานหรืออันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุอื่น ๆ
  24. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน การดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการ การวิเคราะห์และการบริหารงานของเรา การดูแลพนักงานหลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ
  25.  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ Whistleblowing การสอบสวน การลงโทษทางวินัย
   ทั้งนี้ หากพนักงานปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือเพื่อเข้าทําสัญญา แก่เรา อาจทําให้การปฏิบัติงานตามสัญญาและสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการหรือบริการที่เราจัดไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ อย่างสมบูรณ์
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ
  1. เราอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงานเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  2. เราอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงาน ในกรณีดังต่อไปนี้
   ข้อมูลสุขภาพ เช่น น้ําหนัก ส่วนสูง โรคประจําตัว ตาบอดสี ผลการตรวจร่างกาย ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลการแพ้ยา หมู่โลหิต ใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการจ่ายยา ใบเสร็จค่า รักษาพยาบาล เพื่อการคุ้มครองแรงงานและการจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับ พนักงาน การประเมินความสามารถในการทํางานของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่
   เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสมอื่น ๆ
   • ข้อมูลชีวภาพ (biometric data) เช่น ข้อมูลจําลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า เพื่อใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของพนักงาน การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลอื่น
   • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลอื่น
   • ความเชื่อในลัทธิศาสนา ปรัชญา เชื้อชาติ สัญชาติ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรมข้อมูลชีวภาพ เพื่อประกอบการจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรม และสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลัก สิทธิมนุษยชน
   • ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลในกรณีที่พนักงานไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เป็น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของพนักงาน เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม และสวัสดิการของพนักงาน
  3. ในกรณีที่จําเป็น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงานโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากพนักงานหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงาน 3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ซึ่งจะเก็บจากการหลักฐานที่พนักงานนํามาแสดงหรือหรือพนักงานยินยอม ให้ตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเราจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว
   มายกําหนด
 4. การใช้คุกกี้
  เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กําหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้
 5. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
  1. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของพนักงาน พนักงานมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของพนักงานที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่พนักงานได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
  2. หากพนักงานถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่างอาจส่งผลให้เราไม่สามารถดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
 6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
  2. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของเรา เพื่อปฏิบัติตามสัญญาและตามระยะเวลาที่จําเป็นหลังจากสิ้นสุดการเป็นพนักงานของเราแล้ว
  3. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของพนักงานของเราไว้ตามระยะเวลาที่จําเป็นต่อการประมวลผลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองต่อสิทธิของพนักงานในการได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท
  4. กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานโดยขอความยินยอมจากพนักงาน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าพนักงานจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดําเนินการตามคําขอของพนักงานเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดีเราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเท่าที่จําเป็นสําหรับบันทึกเป็นประวัติว่าพนักงานเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อคําขอของพนักงานในอนาคตได้
  5.  เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
  1. เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานกับ
   1. บริษัทในกลุ่มเอสซีจีตามเอกสารแนบท้าย และ
   2. บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของเรา (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ให้บริการ เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร การจ้างงาน การรักษาความปลอดภัย การ ตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบันการเงิน คู่ธุรกิจ ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอื่นที่จําเป็นเพื่อให้เราสามารถดําเนินธุรกิจและ ให้บริการแก่พนักงาน รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  2. เราจะกําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของพนักงานอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
 8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
  1. เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งพนักงานเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทําตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของพนักงานหรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของพนักงานก่อนเข้าทํา สัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนักงานหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจําเป็นเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ
  2. เราอาจเก็บข้อมูลของพนักงานบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สําเร็จรูปและรูปแบบของการ ให้บริการแพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกําหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
  3. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจะได้รับการคุ้มครอง และพนักงานสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานได้ตามกฎหมาย รวมถึงเราจะ กําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของพนักงานอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
 9. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราและเราได้นํามาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึง การใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทําลาย โดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจํากัดการเข้าถึงเพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสําคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการ ทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจําเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
  1. พนักงานมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้
   • ถอนความยินยอมที่พนักงานได้ให้ไว้กับเราเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
   • ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
   • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กําหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
   • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับพนักงาน
   • ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของพนักงานได้(anonymous) ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
   • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
   • ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของพนักงานโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่ วันที่เราได้รับคําร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
  2. พนักงานสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย ผ่านทาง e-HR หรือ Employees Connect ทั้งนี้ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องโปรด คลิกที่นี่ หรือไปที่ https://tb.gy/cvbdh1
 11. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
   สถานที่ติดต่อ: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มแยกตามแต่ละบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
   เอกสารแนบท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  3. กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ e-mail: Data.Privacy@scg.com

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทาง เว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็น ส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับคู่ธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับคู่ธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง


บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบท้ายนี้ (รวมเรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของคู่ธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา กรรมการของคู่ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานและพนักงาน ของคู่ธุรกิจ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทํา นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบและทําลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ และ ช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของคู่ธุรกิจก่อนเข้าทําสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคู่ธุรกิจเป็นคู่สัญญากับเอสซีจี
  2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น
   1. เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามสัญญาสัญญาระหว่างคู่ธุรกิจกับเรา และเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ ชําระค่าสินค้าและบริการ บริหารจัดการความสัมพันธ์ ตรวจสอบและประเมินการทํางานตามข้อตกลงที่กําหนดไว้ในใบสั่งซื้อหรือสัญญาหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับท่าน
   2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น เพื่อการบริหารจัดการภายในของเรา การจัดการ การพัฒนา และการดําเนินการใด ๆ เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนา สินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน) การวิจัย เช่น ทําแบบสอบถาม เข้า สัมภาษณ์ การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่น ๆ และการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
   3. เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงระบบไอที่สารสนเทศ เช่น การเข้าสถานที่ของเรา การเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
   4. เพื่อการแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทาง หนังสือ อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดียโทรศัพท์ และไดเร็กเมล
   5. เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
  3. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
  4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคําสั่งของผู้ที่มีอํานาจตามกฎหมาย
  5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้
  6. กรณีที่ท่านให้ความยินยอมเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์กําหนดไว้ในแต่ละความยินยอม ดังนี้
   1. เพื่อให้เราดําเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไป
    ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ 4
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อคู่ธุรกิจติดต่อ ขายสินค้า หรือให้บริการใด ๆ แก่เรา เช่น
   1. ข้อมูลนามบัตร เช่น ชื่อนามสกุล ตําแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
   2. ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนได้ เช่น ชื่อนามสกุล เลขที่และข้อมูลบนบัตรประชาชน รูปถ่าย และข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการระบุตัวตน
   3. ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท่าน เช่น ข้อมูลประวัติและการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานและข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของท่าน รวมทั้งข้อมูลบัญชีและการเงินเช่น ค่าตอบแทน หมายเลขบัญชีธนาคาร
  2. เมื่อท่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของเรา เราอาจเก็บภาพของท่านโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งนี้ เราไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเราจะติดป้ายแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณพื้นที่ของเรา
  3. เมื่อท่านติดต่อเราหรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
   1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด รูปถ่าย หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง
   2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ หรือข้อมูลโซเชียลมีเดีย
   3. ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วมกิจกรรมในครั้งก่อน ๆ
  4. เราอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น
   1. เมื่อเราจําเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของเรา เช่น ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลใบหน้าสําหรับใช้ในการทํา facial recognition หรือลายนิ้วมือ) เพื่อใช้ในการระบุตัวตน
   2. ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ เช่น เราอาจจําเป็นต้องใช้บัตรประชาชนซึ่งมีข้อมูลศาสนาของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านหรือดําเนินการทางภาษี
   3. ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร เพื่อใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
  5. ในกรณีที่จําเป็น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน
 3. การใช้คุกกี้
  เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กําหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้
 4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
  1. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
  2. หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
 5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
  2. กรณีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เราจะเก็บข้อมูล
   1. ในสถานการณ์ปกติ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วัน
   2. ในกรณีจําเป็น เช่น กรณีที่จําเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนสอบสวน หรือการดําเนินคดี หรือกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรักษาไว้เกินกว่า 30 วันและบริษัทจะดําเนินการลบข้ออมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัยเมื่อเสร็จสิ้นวัตถุประสงค์นั้น ๆ แล้ว
  3. เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจัดให้ มีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
  4. กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดําเนินการตามคําขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะ ยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จําเป็นสําหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ เราสามารถตอบสนองต่อคําขอของท่านในอนาคตได้
 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
  1. เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
   1. บริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบท้าย และ
   2. บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของเรา (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้แทนจําหน่าย ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (เช่น ไปรษณีย์) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับ ชําระเงินแทน) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน บริการส่งเอสเอ็มเอส) บริการ data analytics) ผู้ให้บริการจัดทําโปรแกรมและระบบไอที่ต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบ บริษัทประกัน ที่ ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน) และบุคคลอื่นที่จําเป็นเพื่อให้เราสามารถดําเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็น
    ส่วนตัวนี้
  2. เราจะกําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลจากเรามีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย ปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
 7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
  1. เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทําตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติ บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา หรือเพื่อ ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจําเป็นเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ
  2. เราอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สําเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการ แพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกําหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
  3. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่าน สามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงเราจะกําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูล มีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
 8. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราและเราได้นํามาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือ การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทําลายโดยใช้ เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจํากัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสําคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการ ทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจําเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  1. ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้
   1. ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   2. ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   3. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
   4. คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
   5. ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymization)
   6. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   7. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
   8. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคําร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
  2. ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย โดย คลิกที่นี่ หรือไปที่ หรือไปที่ https:/rb.gy/cvbdh1
 10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มแยกตามแต่ละบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  2. กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ e-mail: Data.Privacy@scg.com

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทาง เว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็น ส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ

เอกสารแนบท้าย : บริษัทในกลุ่มและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล


ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2586-1111 , 0-2586-5561

บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

0 2586 4444 , 0-3868-3393-7 , 0 2586 2974
0-3868-3398

SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.

260 Orchard Road, #08-09 The Heeren Singapore 238855 , (65)6221-5368 , (65) 6221-5346

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด

เลขที่ 88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130

0-3868-5040-8 , 0-3891-1309

บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จํากัด

เลขที่ 239/2 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 

0-3868-2632-3 , 0-3868-2633 

บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด

เลขที่ 88 ถนน ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 

0-3893-7010 , 0-3803-5575

บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

0-2586-4779 , 0-2586-5453

Long Son Petrochemicals Co., Ltd.3rd Floor, Ruby Tower, No.12 3/2 Street, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam , (84) 283-911-8660
Norner AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8001 , (47) 3557-8125

Norner Research AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8002 , (47) 3557-8126

SCGN AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8003 ,(47) 3557-8127

Norner Verdandi AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8004 ,(47) 3557-8128

CO2 Technologies AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway ,

(47) 3557-8005 ,(47) 3557-8129

PT TPC Indo Plastic and Chemicals

Kawasan Industri Maspion Unit V, Manyar-Sidomukti, Gresik 61151 Indonesia ,

(6231) 395-2945 , (6231) 395-2944

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงานระยอง: 8 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

โรงงานสมุทรปราการ: 19 หมู่ 9 ถนนเทศบาลสําโรงใต้ 21 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

0-2827-7272
0 38 925 200
02 385 9468-74 , 0-2827-7273
0 38 925 299

บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 16 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 

0-2827-7272
0 38 925 200 , 0-2827-7273
0 38 925 299

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงานสระบุรี: 42 หมู่ 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม SIL ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค สระบุรี 18140
โรงงานระยอง: 130 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 
0-2555-0888
0 36373 400
0 3889 2190 , 0-2586-2929
0 36373 412
0 3889 2200

บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด

สํานักงาน/โรงงาน: 130/3 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120

0-3889-2190-9 , 0 3889 2200

Chemtech Co., Ltd.

No.22 Doc Lap Avenue, VSIP Industrial Park, Thuan An Tow, Binh Dong Province, Vietnam ,

(84) 650-3784-992 , (84) 650-3784-993

SENFI UK Limited

100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, United Kingdom , 0-2586-4444

SENFI Swiss GmbH

c/o wadsack & co., treuhandgesellschaft, Zweigniederlassung , 0-2586-4444

บริษัทระยองไปป์ ไลน์ จํากัด

88 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-3893-7065 , 0-3803-5381

บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 ,

0-2586-1111 , 0-2586-5561

บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื0อเขตบางซื0อ กทม. 10800
โรงงาน: 18/1 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150,

0 2586 5560
038 684 447 , 0 2586 6220

Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.

No.8-11 Shwe Than Lwin Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar ,

(959) 863-3988

Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.

Au Phu Village, Thuan An District, Binh Dong Province, Vietnam ,
(84) 650-3710-993 , (84) 650-3740-065

TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.

Head Office: Unit 901-9th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory: Go Dau IZ., Long Thanh, Dong Nai Province, Vietnam ,
(84) 83-8234-730 , (84) 83-8234-725

บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

0 2586 3882, 0 2586 3886
038 911 000 , 0 2910 3117
038 911 309

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด

สํานักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 88/3 ถ.ทางหลวง-สาย 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 ,

0 2586 3882, 0 2586 3886
0 3893 7000 , 0 2910 3117
0 3891 5317

Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.

Prey Speu Village, Sangkat Chom Chao, Khan Posenchey,Phnom Penh, Cambodia ,

(855) 23-882-072 , (855) 23-885-172

PT Nusantara Polymer Solutions

Wisma Barito Pacific, M Floor Mezzanine,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia ,
(6221) 535-5678 , (6221) 536-79185

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

240 Hau Giang Street, Ward 9, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam ,

(84) 83-9690-973 , (84) 83-9606-814

Northern Binh Minh Plastics One Member Limited Company

D1 road, D complex, Pho Noi A Industrial Zone, Van Lam district, Hung Yen province ,

(84) 221-3967-868 , (84) 221-3967-869

PT Berjaya Nawaplastic Indonesia

JL. Toljakarta Cikampek KM 37 Blok AA NO. 10 A & 11 Kawasan Industri Greenland International Industrial Center (GIIC), RT.00 RW.00, Sukamahi, Cikarang Pusat, Indonesia, 17530. ,
(6221) 2956-6526-28

บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130,

0-3891-1321-2 , 0-3891-1381

บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จํากัด

88/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130,

0-3868-5040-8 , 0-3891-1309