close

No Image

คะแนนความพึงพอใจ
โดยรวมของชุมชน

คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของชุมชน

เพื่อตอบโจทย์ในการดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เอสซีจีซี ได้ริเริ่มโครงการเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยนำนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรเน้นการทำงานในรูปแบบที่สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ อุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม

มิติ
2560
2561
2562
2563
2564
ด้านเศรษฐกิจ

82

82

82

82

82

ด้านสิ่งแวดล้อม

96

96

96

96

96

ด้านความปลอดภัยต่อชุมชน

83

83

83

83

83

ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

98

98

98

98

98

ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

100

100

100

100

100

ด้านนวัตกรรม

65

65

65

65

65

ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

75

75

75

75

75

ระดับความพอใจโดยรวม9292929292

โครงการ CSR เพื่อ 17 SDGs และ ESG

โครงการ CSR ที่น่าสนใจ