close

No Image

สังคม

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

SCGC ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความตระหนักดีว่าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยได้ทบทวนการจัดกิจกรรมและช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมและเสนอข้อคิดเห็นต่อประเด็นที่ให้ความสำคัญได้อย่างโปร่งใส