close

No Image

แนวทาง

ดำเนินธุรกิจ

ปรับปรุงการบริหาร
ห่วงโซ่คุณค่า

Digital Commerce Platform (DCP) ที่ SCGC คิดค้นและพัฒนาขึ้นช่วยเชื่อมต่อข้อมูล
จากคำสั่งซื้อลูกค้าเข้ากับข้อมูลการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

แพลทฟอร์มดังกล่าวช่วยลดเวลาการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ถึง 70% โดยลูกค้าสามารถติดตามสถานะคำสั่งซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาตามรูปแบบการทำงาน New Normal และธุรกิจเคมิคอลส์ยังสามารถใช้ฐานข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการบริหาร Value Chain ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ


นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำข้อมูลราคาตลาดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาวิเคราะห์และประเมินราคาวัตถุดิบและโอกาสการเข้าซื้อทำให้การจัดหาวัตถุดิบมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสถานการณ์ตลาดมากขึ้นอีกทั้งยังได้พัฒนาระบบต้นแบบเพื่อใช้รวบรวมข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงแบบจำลองในการผลิต ทำให้สามารถลดระยะเวลาการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการลูกค้าสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

SCGC ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ Internet of Things (IoT) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในหลากหลายรูปแบบ

ตัวอย่างที่น่าสนใจที่เราใช้เพื่อปรับปรุงกระบวการผลิต ได้แก่ การร่วมมือกับคู่ธุรกิจระดับโลก เพื่อขยายผลการพัฒนา Artificial Intelligence และ Machine Learning สำหรับระบบ Predictive Maintenance เครื่องจักรไปยังทุกโรงงานหลัก โดยสามารถจับความผิดปกติของเครื่องจักรก่อนเกิดความเสียหายได้มากกว่า 100 ครั้งและยังสามารถนำไปเสนอขายเชิงพาณิชย์ให้กับลูกค้าภายนอกได้อีกด้วย


เราได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถวิเคราะห์และป้องกันปัญหาที่จะเกิดในกระบวนการผลิตได้ล่วงหน้าทำให้สามารถเดินโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาอีกทั้งเรายังได้นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร การผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน และสามารถทำให้เกิด Real-time Optimization ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน


นอกจากนี้ในมุมของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่เดิมต้องรอการตรวจสอบราคาและ Inventory สินค้า ทุกวันนี้เราได้พัฒนาและใช้ Digital Commerce Platform (DCP) บริหารจัดการข้อมูล แบบ Real-time Visibility ตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนถึงการส่งสินค้า ทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ทันที โดยพนักงานสามารถทำงานได้จากทุกสถานที่  และยังใช้ประโยชน์จากการเก็บ Customer Voice มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีกด้วย การลดเวลาการทำข้อมูลและเอกสารทำให้เราใช้เวลากับลูกค้าได้มากขึ้นและเป็นคู่คิดให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น