close

No Image

แนวทาง

ดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

SCGC มีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทุกกลุ่ม
เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติให้ได้ตามความมุ่งมั่นดังกล่าว

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
SCGC พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้เป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
SCGC ได้จัดทำตารางวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและจัดทำสรุปความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกับการอธิบายถึงการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ