close

No Image

การดำเนินการ
เพื่อความยั่งยืน

SCGC ผู้นำ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน
ในระดับสากลตามแนวทาง ESG

เอสซีจีซี มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน” สร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและมีบรรษัทภิบาล (ESG)
มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
พร้อมนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

20%

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภายในปี 2573 (ปีฐาน 2564)
มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593

5%

ลดปริมาณการใช้น้ำจากภายนอก

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน

75%

ลดปริมาณของเสียที่ส่งไปกำจัด

ภายในปี 2568 (ปีฐาน 2557)

1 ล้านตัน

Green Polymer™

ภายในปี 2573

รวบรวมพลาสติกเพื่อเก็บกลับ ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

50,000 ตัน

ภายในปี 2568

ลดการเจ็บป่วยจากการทำงาน
และอุบัติเหตุระหว่างปฎิบัติหน้าที่

เป็น 0

ส่งเสริมการปฎิบัติอย่างเท่าเทียม

ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น

ดำเนินธุรกิจ

ด้วย

ความรับผิดชอบ ,โปร่งใส, เป็นธรรม

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
และการหยุดชะงักทางธุรกิจ

เป็น 0

กำหนดให้พนักงานทุกระดับ

ผ่านการทำแบบทดสอบด้านจริยธรรม

100%