close

1 ม.ค. 2566

ด้านประเพณีและวัฒนธรรม

SCGC ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรม และอนุรักษ์ประเพณีดีงามแบบร่วมคิด ร่วมทำกับพี่น้องชุมชนไทย จีน และอิสลามที่อาศัยอยู่รอบโรงงานให้สืบต่อไปให้คงอยู่ตลอดไป เช่น ทำบุญเดือนสาม เผาข้าวหลาม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุวันสงกรานต์ ตักบาตรเทโววันออกพรรษา ทอดกฐิน ลอยกระทง แห่เจ้าเทกระจาด รวมน้ำใจสู่มัสยิด การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นต้น


Is this article useful ?