close

1 พ.ย. 2566

ด้านความปลอดภัย

SCGC ได้ส่งต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรที่เรียกว่า The Lifesaver หรือผู้พิทักษ์ชีวิต เพื่อให้พนักงานทุกคนช่วยดูแลซี่งกันและกันให้ทำงานด้วยความปลอดภัยเสมือนเป็นผู้พิทักษ์ชีวิต จากนั้นขยายผลต่อไปยังชุมชน ที่ ณ เวลานั้นมีปัญหาความปลอดภัยด้านการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจังหวัดระยองมีสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงในระดับต้น ๆ ของประเทศ บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับราชการและคนในชุมชนเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนใส่ใจเรื่องความปลอดภัย มีวินัย และเคารพกฎจราจร เช่น ต้องสวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ เป็นต้น ส่งผลให้หลายคนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งขยายผลไปยังเด็กนักเรียนในโครงการ The Lifesaver in School อีกด้วย ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการปีละ 1,250 คน รวมทั้ง The Lifesaver in Community มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 16 ชุมชน 8 อำเภอ พร้อมร่วมกับ 16 สถานีตำรวจ นำร่องในเขตจังหวัดระยอง ปีละ 1,000 คน Is this article useful ?