close

No Image

บรรษัทภิบาล
และเศรษฐกิจ

การสร้างคุณค่ายั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

SCGC คัดเลือกคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) และมีระบบการเลือกใช้คู่ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพโดยจะประเมินและทบทวนประสิทธิภาพของคู่ธุรกิจอยู่เสมอ ทั้งคุณภาพของสินค้า บริการ และ ESG เพื่อพัฒนาและยกระดับคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยตั้งแต่ปี 2562 เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ISO 20400 นับเป็นบริษัทแรกในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ในประเทศไทย

พัฒนาระบบแนะนำคู่ธุรกิจอัตโนมัติ

พัฒนาระบบ The Arch ด้วยเทคโนโลยี AI/Machine Learning แนะนำคู่ธุรกิจที่เหมาะสมกับงาน
ที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มโอกาสให้คู่ธุรกิจที่มีศักยภาพได้มีส่วนร่วมประกวดราคาอย่าง
เสมอภาค ช่วยลดเวลาการคัดเลือกคู่ธุรกิจได้มากกว่า 20% โดยทำงานร่วมกับระบบ AVL Searching ซึ่งใช้เทคโนโลยี Machine Learning จัดเก็บข้อมูลและค้นหาคู่ธุรกิจตามคุณสมบัติและ
ศักยภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพคู่ธุรกิจสู่
Environmental Partnership

สนับสนุนการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Procurement)
โดยคัดเลือกผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่มีศักยภาพในการพัฒนา กระบวนการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมกลุ่มคู่ธุรกิจที่จดทะเบียนโรงงาน
ให้มีนโยบายและกระบวนการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
จัดทำโครงการความร่วมมือ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในกระบวนการผลิตหรือขนส่งของคู่ธุรกิจ โดยนำแนวทางของเอสซีจีไปพัฒนาต่อยอด และปรับปรุงร่วมกัน

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green procurement)

SCGC มีการจัดทำนโยบายการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Guidelines for Green Procurement) ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการเลือกใช้สินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแล้ว ยังผลักดันให้ผู้ผลิตเกิดการปรับปรุง และเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสิ่งแวดล้อมออกสู่สังคมมากยิ่งขึ้น โดยให้ผนวกโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้ากับแนวปฏิบัติการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสนับสนุนผู้ขาย (Suppliers) ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้มีการปรับปรุงแก้ไขและดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน SCGC ได้จัดทำทะเบียนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ทะเบียนวัสดุทั่วไป, ทะเบียนวัตถุดิบ, ทะเบียนวัสดุสนับสนุนการผลิต, ทะเบียนวัสดุอะไหล่ และทะเบียนงานบริการ ซึ่งเป็นรายการสำหรับธุรกิจ Chemicals รวม 63 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ขาย 150 ราย

ระบบการจัดการคู่ธุรกิจ