close

No Image

วิสัยทัศน์
และพันธกิจ

บริษัทนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจรที่ขับเคลื่อนความยั่งยืนและเมกะเทรนด์

SCGC จะเป็นผู้นำในภูมิภาคควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่อาเซียน และมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับสากล สอดคล้องกับ 17 SDGs หลักบรรษัทภิบาล และมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับโลก อีกทั้งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วย นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเคมีภัณฑ์ สินค้าและบริการด้านเคมีภัณฑ์ ที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นเลิศ และสอดคล้องกับ เทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และ เมกะเทรนด์

ผู้ถือหุ้น
SCGC ส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรม น่าเชื่อถือ และยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการบริหารผลประกอบการที่เป็นเลิศ และการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเคมีภัณฑ์ ภายใต้มาตรฐานระดับสากล และ 17 SDGs ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สังคม
SCGC ผสานความรับผิดชอบต่อสังคม และความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเคมีภัณฑ์ เทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และ เมกะเทรนด์
ลูกค้าและคู่ค้า
SCGC เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าด้วยสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเคมีภัณฑ์
พนักงาน
SCGC สร้างองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข ควบคู่กับการเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับกับความท้าทายใหม่ๆ เพื่อเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเคมีภัณฑ์